Informacja dotycząca egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),  (dalej zwana Ustawą) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej należy do zadań  Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim zwana dalej RKE.

Zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2012 r. poz. 486 ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem, do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny RKE dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył wymagane dokumenty.

 

I. Warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 

Warunkiem uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów Ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
 3. ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 4. zdanie egzaminu przed RKE.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w pkt 1. i 2.

II. Wykaz dokumentów koniecznych do złożenia przez osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Osoba przystępująca do egzaminu jest zobowiązana do złożenia:

 1. indywidualnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji
  w zawodzie pracownik socjalny, zawierającego następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę i miejsce urodzenia, podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku, według wzoru określonego w Załączniku nr 1,
 2. uwierzytelnioną[1] kopię dyplomu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia:
  a) studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  b) studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  c) studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  d) studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 3. kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa – w przypadku osób, których nazwisko na ww. dyplomie jest inne od obecnego,
 4. oryginał zaświadczenia podmiotu szkolącego o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji zawierającego następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia, termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne moduły zajęć, według wzoru określonego w Załączniku nr 2,
 5. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, sporządzoną według wzoru określonego w Załączniku nr 3,
 6. oryginał zaświadczenia od pracodawcy wystawionego nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku, potwierdzającego co najmniej dwuletni staż w zawodzie pracownika socjalnego –  według wzoru określonego w Załączniku nr 4
 7. potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej w kwocie 10 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji określonej w pkt. 1 – 7 każda osoba zostanie poinformowana o decyzji RKE w sprawie dopuszczenia do egzaminu.

 1. Zgodnie z zapisem § 24 ust. 1 Rozporządzenia opłatę za egzamin dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  w wysokości 10 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym należy wnieść na rachunek bankowy numer:

43 1240 1330 1111 0010 5187 4769

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. 
Modelarska 10, 40-142 Katowice

W tytule przelewu należy wpisać: „opłata za egzamin na I st. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,  ……………………………………………………………………….” 

                               (imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz nazwę placówki w  której odbywało się szkolenie )                   

                                           

III. Informacja o egzaminie

 1. Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o dokładnym terminie i miejscu egzaminu.
 2. Przełożenie terminu egzaminu będzie możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach losowych (konieczne będzie udokumentowanie braku możliwości przybycia na egzamin w wyznaczonym terminie).
 3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w wyznaczonym terminie opłata egzaminacyjna nie ulega zwrotowi.
 4. Osoba, o której mowa w pkt. 3 w przypadku decyzji o przystąpieniu do egzaminu będzie zobligowana do ponownego złożenia dokumentów o których mowa w pkt II – od 1- 7.
 5. Osoby, które nie spełnią wszystkich określonych w w/w Rozporządzeniu wymagań w dniu składania podania o przystąpienie do egzaminu, nie będą mogły przystąpić do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
 6. Egzamin odbywa się w formie ustnej i obejmuje zagadnienia określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia.
 7. Egzamin odbywa się w obecności co najmniej trzech członków RKE.
 8. Osoba egzaminowana losuje 3 pytania z różnych modułów z zakresu minimum programowego specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny (przy czym każde z innego modułu).
 9. Informacje dotyczące wyników zdających osób przekazywane są w formie ustnej po zakończeniu całości egzaminu w danym dniu.
 10. Osoba, która nie zda egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, może przystąpić do egzaminu poprawkowego bez konieczności powtarzania szkolenia po ponownym złożeniu dokumentów oraz ponownym wniesieniu opłaty o której mowa
  § 10 ust. 1 pkt. 1 i 4 Rozporządzenia, w terminie wyznaczonym przez RKE.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Sznurawa – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego e-mail: asznurawa@rops-katowice.pl lub pod numerem tel. 32 730 68 68.

 

[1] Za uwierzytelnione kopie dokumentów, które muszą zostać przedstawione RKE w celu dopuszczenia do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny uznaje się kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez organ/instytucję wydający dany dokument, notariusza lub RKE, po uprzednim przedstawieniu RKE oryginału dokumentu. W ostatnim przypadku osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu musi złożyć oryginały dokumentów, które będzie mogła odebrać po egzaminie.