Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice

Informujemy, iż ROPS wstrzymuje obsługę Klienta w jednostce.
Prosimy o załatwianie spraw w kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Telefony od obsługi projektów przeciwdziałanie COVID-19:
  • „Śląskie kadry vs. COVID 19” – tel. 32 730 68 87, 32 730 68 83
  • „Badanie RT-PCR – Kooperacje 3D” – tel. 731 633 955
  • „Śląskie Pomaga” – tel. 886 788 993

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP: /ropskatowice/SkrytkaESP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia – w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Do szczególnych zadań Ośrodka należy m.in.: – sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami i powiatami oraz opracowywanie strategii rozwoju. – opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej i ich dofinansowywanie. – organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. – identyfikowanie przyczyn ubóstwa oraz wspieranie i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa. – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej. – przygotowywanie i realizacja wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. – prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dyrekcja
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Grzegorz Baranowski Dyrektor gbaranowski@rops-katowice.pl (32) 730 68 68
Joanna Jeleniewska Zastępca Dyrektora jjeleniewskai@rops-katowice.pl (32) 730 68 71
Sekretariat. Kancelaria
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Agnieszka Sznurawa Główny Specjalista rops@rops-katowice.pl (32) 730 68 68

 

Dział Analiz i Programowania
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Dominika Błasiak Kierownik działu dblasiak@rops-katowice.pl (32) 730 68 74
Krzysztof Ciupek Główny Specjalista kciupek@rops-katowice.pl (32) 730 68 82
Izabela Brulińska Podinspektor ibrulinska@rops-katowice.pl (32) 730 68 82
Dział ds. Ekonomii Społecznej
Imię i nazwisko Stanowsiko Adres e-mail Numer telefonu
Katarzyna Skowron Kierownik działu kskowron@rops-katowice.pl (32) 730 68 83
Iwona Piątkowska-Lipka Z-ca kierownika działu ilipka@rops-katowice.pl (32) 730 68 83
Agnieszka Stasiowska Specjalista astasiowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 96
Edyta Tkacz Specjalista etkacz@rops-katowice.pl (32) 730 68 87
Monika Pęczek Inspektor mpeczek@rops-katowice.pl (32) 730 68 87

 

Dział Finansowo - Księgowy
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Ewa Walczak Główny księgowy ewalczak@rops-katowice.pl (32) 730 68 61
Anna Krauza Starszy specjalista księgowy akrauza@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Lucyna Jasińska Starszy specjalista księgowy ljasinska@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Joanna Szweda Specjalista księgowy jszweda@rops-katowice.pl (32) 730 68 65
Klaudia Sadowska Księgowy ksadowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 63
Ewa Mrowiec Księgowy emrowiec@rops-katowice.pl (32) 730 68 83

 

Zespół ds. Kadr i Płac
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Jolanta Ciesielska Starszy specjalista jciesielska@rops-katowice.pl (32) 730 68 64
Małgorzata Kuca Główny specjalista ds. kadr i płac mkuca@rops-katowice.pl (32) 730 68 64
Monika Postolska Specjalista ds. kadr i płac mpostolska@rops-katowice.pl (32) 730 68 64

 

Dział ds. Organizacji i Zamówień Publicznych
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Patrycjusz Kornas Kierownik działu pkornas@rops-katowice.pl (32) 730 68 72
Katarzyna Reclik Specjalista kreclik@rops-katowice.pl (32) 730 68 72
Paulina Bobrowska Referent pbobrowska@rops-katowice.pl (32) 730 68 76

 

Stanowisko Radcy Prawnego, Inspektor Ochrony Danych
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Przemysław Sobusik Główny specjalista psobusik@rops-katowice.pl (32) 730 68 84
Stanowisko ds. informatyki i utrzymania sieci teleinformatycznej
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Sławomir Zatorski Główny specjalista szatorski@rops-katowice.pl (32) 730 68 81

 

Dział Pomocy Społecznej, Polityki Senioralnej i Polityki Prorodzinnej

(dział nie realizuje świadczeń 500+ i innych świadczeń rodzinnych)

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Sylwia Adamczyk Kierownik działu sadamczyk@rops-katowice.pl (32) 730 68 86
Joanna Krywult Starszy Specjalista jkrywult@rops-katowice.pl (32) 730 68 85
Karolina Gałuszka Specjalista kgaluszka@rops-katowice.pl (32) 730 68 51
Tomasz Czarnocki Starszy Pracownik Socjalny tczarnocki@rops-katowice.pl (32) 730 68 85
Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Małgorzata Grządziel Kierownik działu mgrzadziel@rops-katowice.pl (32) 730 68 92
Anna Markiewicz Główny Specjalista amarkiewicz@rops-katowice.pl (32) 730 68 91
Józefina Gajda Specjalista jgajda@rops-katowice.pl (32) 730 68 91
Karolina Staroń-Blaut Inspektor kstaron@rops-katowice.pl (32) 730 68 93
Aleksandra Prynda Inspektor aprynda@rops-katowice.pl (32) 730 68 93
Katarzyna Witkiewicz Inspektor kwitkiewicz@rops-katowice.pl (32) 730 68 92

 

Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Małgorzata Kowalcze opa@rops-katowice.pl (32) 730 68 92

 

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Tomasz Saczyński Inspektor tsaczynski@rops-katowice.pl (32) 730 68 97
Mariola Zalewska Specjalista mzalewska@rops-katowice.pl (32) 730 68 97

 

Dział ds. Projektów i Współpracy
Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Zespół ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
Tomasz Matwijów Inspektor tmatwijow@rops-katowice.pl (32) 730 68 59
Marta Wasilewska Inspektor mwasilewska@rops-katowice.pl (32) 730 68 59

 

Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail Numer telefonu
Zespół ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
Magdalena Mazur Specjalista mmazur@rops-katowice.pl (32) 730 68 73
Katarzyna Skwiercz Inspektor kskwiercz@rops-katowice.pl (32) 730 68 73
Olimpia Szymus Inspektor oszymus@rops-katowice.pl (32) 730 68 73
Dyrekcja
Sekretariat. Kancelaria

 

Dział Analiz i Programowania
Dział ds. Ekonomii Społecznej
Dział Finansowo - Księgowy

 

Zespół ds. Kadr i Płac
Dział ds. Organizacji i Zamówień Publicznych
Stanowisko Radcy Prawnego, Inspektor Ochrony Danych
Stanowisko ds. informatyki i utrzymania sieci teleinformatycznej
Dział Pomocy Społecznej, Polityki Senioralnej i Polityki Prorodzinnej

(dział nie realizuje świadczeń 500+ i innych świadczeń rodzinnych)

 

Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie

Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

 

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Dział ds. Projektów i Współpracy

Zespół ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Zespół ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”