Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działa na podstawie art. 118 ust. 1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 00043/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 20 września 2013 roku przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
W skład RKE wchodzą osoby, powołane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez Marszałka Województwa Śląskiego, są to specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z województwa śląskiego posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Do podstawowych zadań RKE należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie postępowania sprawdzającego w zakresie spełnienia warunków, niezbędnych do uzyskania I stopnia specjalizacji zawodowej przez kandydatów przystępujących do egzaminu;
  2. przeprowadzenie egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
  3. nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
  4. prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
  5. opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla CKE oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.