Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w szkoleniach specjalistycznych, organizowanych zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych przez CUS. Celem szkoleń jest wyposażenie kadr CUS oraz jednostek...

Małe granty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małych grantów) inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na...

Stanowisko Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie adopcji dzieci w sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej informuje, iż Ukraina nie rozważa zmiany lub uproszczenia procedury adopcji i nie udziela zezwoleń na adopcję dzieci przez cudzoziemców. Według prawa międzynarodowego i krajowego Ukraina podejmuje wszelkie działania, aby żadne dziecko poza Ukrainą nie było nielegalnie adoptowane lub adoptowane przez...

Nabór ekspertów do Wojewódzkiego Zespołu ds. Deinstytucjonalizacji – uwaga wydłużenie terminu przesyłania zgłoszeń.

Województwo Śląskie rozpoczyna prace nad opracowaniem Regionalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (RPDI) – dokumentu wskazującego kluczowe obszary, które powinny zostać objęte interwencją w zakresie rozwoju usług społecznych w województwie śląskim. Za jego przygotowanie będzie odpowiedzialny interdyscyplinarny Wojewódzki Zespół ds....

Komunikat związany z sytuacją w Ukrainie.

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego...

Egzamin na superwizora pracy socjalnej – wydłużony termin składania dokumentów

Informujemy, że do dnia 31 marca 2022 r. został wydłużony termin składania dokumentów dla osób ubiegających się o przystąpienie do egzaminu superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji osób do przedmiotowego egzaminu zostały określone w art. 11...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Krajowa organizują Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21 – 27 luty 2022 roku). Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób poszkodowanych. Dyżury pełnią pracownicy (m. in. asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, kuratorzy sądowi)...

Ogłoszono nabór na szkolenia i superwizję pracy socjalnej skierowane do pracowników socjalnych

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej organizowane ramach projektu pn. „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach POWER 2014-2020 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki...

Przyjęcie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025

W dniu 15 czerwca br. uchwałą nr 1431/241/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. Dokument ten stanowi kontynuację i uzupełnienie zadań podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego w latach poprzednich. Celem głównym Programu jest Wzmocnienie...

Rekrutacja na szkolenia skierowane do pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w OPS, GOPS, MOPS, MOPR i PCPR.

Rekrutacja na szkolenie pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” skierowane do pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w OPS, GOPS, MOPS, MOPR i PCPR z terenu województwa śląskiego. Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń na szkolenie pn.”Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” organizowanego przez Regionalny...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Granty

Допомога біженцям з України

Pomoc Uchodźcom z Ukrainy !!!

Stowarzyszenie Moc Wsparcia zaprasza do udziału w bezpłatnym

specjalistycznym szkoleniu w zakresie wspierania osób w sytuacji traumy wojennej

Kampania Bezpieczna Więź

Jesteś bezpieczną bazą, dzięki której Twoje dziecko uczy się odkrywać świat. Nie zmarnuj tego. Dbaj o Waszą więź.

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.