Praca – Psycholog w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej
Zatrudnimy Inspektora w Dziale Polityki Społecznej

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna.

Uchwałą nr 1378/354/VI/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym: Zadanie nr 1: Organizacja regionalnej...

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w szkoleniach specjalistycznych, organizowanych zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych przez CUS. Celem szkoleń jest wyposażenie kadr CUS oraz jednostek...

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2022 roku.

Uchwałą nr 1041/340/VI/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił  Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2022 roku.   W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym: Zadanie nr 1:...

Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2022 roku

Uchwałą nr 1037/340/VI/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku, Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2022 roku. W...

Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2022 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1040/340/VI/2022 z dnia 15.06.2022 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2022 roku. Celem procedury jest wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów...

Nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1039/340/VI/2022 z dnia 15.06.2022 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2022 roku. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących...

Rekrutacja  – usługa doradztwa/animacji w zakresie zawiązywania, rozwoju i podtrzymania współpracy międzyinstytucjonalnej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza kadrę zarządzającą i pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych i współpracujących z nimi podmiotów z terenu woj. śląskiego do skorzystania z usługi doradztwa/animacji w zakresie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania...

Rekrutacja na szkolenia warsztatowe w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej, mulitiprofesjonalnej  i metod proponowanych w Modelach Kooperacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa śląskiego do udziału w szkoleniach warsztatowych. Celem szkoleń jest wyposażenie uczestników w wiedzę, kompetencje...

Zagadnienia związane z przyznawaniem świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zagadnienia związane z przyznawaniem świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – pytania i odpowiedzi według stanu prawnego, który został ukształtowany przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U....

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Granty

Допомога біженцям з України

Pomoc Uchodźcom z Ukrainy !!!

Stowarzyszenie Moc Wsparcia zaprasza do udziału w bezpłatnym

specjalistycznym szkoleniu w zakresie wspierania osób w sytuacji traumy wojennej

Kampania Bezpieczna Więź

Jesteś bezpieczną bazą, dzięki której Twoje dziecko uczy się odkrywać świat. Nie zmarnuj tego. Dbaj o Waszą więź.

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.