Praca – Psycholog w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej
Zatrudnimy Inspektora w Dziale Polityki Społecznej

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna.

Uchwałą nr 1682/363/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2022 r. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna. Podmioty dofinansowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl...

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT DLA GMIN I POWIATÓW PN.: WZMOCNIENIE SKUTECZNYCH ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2022 ROKU

Uchwałą nr 1648/362/VI/2022 z dnia 14 września 2022 roku, Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wzmocnienie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w województwie śląskim w 2022 roku. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym: Realizacja w szkołach...

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W 2022 ROKU – PROFILAKTYKA.

Uchwałą nr 1649/362/VI/2022 z dnia 14 września 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił  Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku – profilaktyka. W ramach Konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym: Działalność edukacyjno-informacyjna na temat problematyki przeciwdziałania...

Rekrutacja na turnusy usprawniające po przebytym COVID-19 dla mieszkańców DPS

Jednym z zadań projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, są działania zwalczające skutki pandemii COVID-19, w zakresie realizacji turnusów usprawniających dla mieszkańców DPS z terenu województwa śląskiego po przebytym COVID 19. Zadanie ukierunkowane jest na poprawę zdrowia fizycznego, w tym...

Ogłoszenie naboru partnerów publicznych do opracowania i wspólnej realizacji projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzeniem nr  78/2022 z dnia 2 września 2022 r.  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza otwarty nabór Partnerów z sektora finansów publicznych, zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji, a następnie wspólna realizacja projektu „Razem z nami - wsparcie obywateli...

Ogłoszenie naboru partnerów do opracowania i wspólnej realizacji projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzeniem nr 71/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych, zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji, a następnie wspólna realizacja projektu „Razem z nami - wsparcie...

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, o ogłoszeniu krajowych eliminacji do Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), których tematem jest praca ze szczególnie wrażliwą ofiarą przestępstwa. Celem konkursu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, przede wszystkim w obszarach wczesnej...

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna.

Uchwałą nr 1378/354/VI/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym: Zadanie nr 1: Organizacja regionalnej...

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pracowników CUS oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w szkoleniach specjalistycznych, organizowanych zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych przez CUS. Celem szkoleń jest wyposażenie kadr CUS oraz jednostek...

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Granty

Допомога біженцям з України

Pomoc Uchodźcom z Ukrainy !!!

Regionalna kampania społeczna pn. Wielka Moc Rezyliencji

Stowarzyszenie Moc Wsparcia wraz z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Miastem Sosnowiec inaugurują regionalną kampanię społeczną pn. Wielka Moc Rezyliencji

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.