MAŁE GRANTY PRORODZINNE

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu polityki prorodzinnej w trybie pozakonkursowym

Nabór od 5 lipca 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu polityki prorodzinnej w trybie pozakonkursowym

Nabory wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2021 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1684/252/VI/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2021 roku....

Zmiany w uzyskaniu certyfikatu superwizora pracy socjalnej

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia - w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. Osoby, zainteresowane uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej oraz...

Rekrutacja na szkolenia projektu: Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy...

Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego

W dniu 28 czerwca 2021 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 (Uchwała nr VI/34/10/2021). Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 opracowano...

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w...

Przyjęcie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025

W dniu 15 czerwca br. uchwałą nr 1431/241/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. Dokument ten stanowi kontynuację i uzupełnienie zadań podejmowanych przez Samorząd Województwa...

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt...

Razem z DPS przeciw COVID-19 – Spotkanie podsumowujące współpracę Samorządu Województwa Śląskiego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza Dyrektorów domów pomocy społecznej z naszego Regionu do udziału w spotkaniu podsumowującym działania antycovidowe prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego wspólnie z Ministerstwem Rodziny i...

Nagroda „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy

Samorząd Województwa Śląskiego, Opolskiego, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP oraz Gmina Bytom, które ustanowiły nagrodę „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy, po raz dziewiąty zapraszają do składania kandydatur osób i instytucji, które swoim...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/237/VI/2021 z dnia 26 maja 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Poprzednia strona ROPS

Poszukujemy Pracowników!

Wejdź i zobacz aktualne nabory.

Szczepienia dla seniorów

Zobacz film promocyjny Śląskiego OW NFZ

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.

Śląskie Kadry DPS vs COVID-19
Emisja Dobra - Portal dla chcących pomagać
Projekt Śląskie Pomaga