Praca dla Wychowawcy – szczegóły w BIP i pod numerem telefonu (32) 730 68 64

Masz doświadczenie przy realizacji projektów UE? Szukasz Pracy? Zadzwoń (32) 730 68 64

Śląski Prometeusz 2021

KONKURS POD PATRONATEM
PANI IZABELI DOMOGAŁY
CZŁONKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

MAŁE GRANTY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że środki finansowe zabezpieczone na wsparcie inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców województwa śląskiego zostały wyczerpane.

Dziękujemy za udział w naborze oraz zaprezentowanie wielu interesujących przedsięwzięć.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, życzę Państwu dużo zdrowia, spełnienia marzeń i realizacji planów, ale przede wszystkim równych szans. Nie tylko w życiu osobistym, ale również w życiu zawodowym. Życzę również by wasze serca zawsze...

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022.

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyjął „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Program jest nową inicjatywą Ministerstwa wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych....

Seminarium dla koordynatorów programów „ARS, czyli jak dbać o
miłość?” i „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach zapraszają koordynatorów i realizatorów programów profilaktycznych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” i „Smak życia czyli debatao dopalaczach”...

Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizowane jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie...

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. „Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy...

Zaproszenie na szkolenie „Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – szkolenie specjalizacyjne” – Akademia WSB

Organizacja i zarządzanie ppsAkademia WSB posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2022-2024.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2456/287/VI/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy...

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „STRATEGOR”

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego ze...

Informacja na temat kampanii „Prowadzę jestem trzeźwy – dołącz do mnie”

W dniu 28 października 2021 roku odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię „Prowadzę jestem trzeźwy – dołącz do mnie”. Kampania jest prowadzona przez Fundację Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka we współpracy z Województwem Śląskim oraz Regionalnym Ośrodkiem...

Został ogłoszony konkurs „Przyjaciel rodziny 2021”

W dniu 12 października 2021 roku uchwałą nr 2240/280/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel Rodziny 2021”. Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2021” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które...

Kalendarz szkoleń

Aktualności

Poprzednia strona ROPS

Kampania Bezpieczna Więź

Jesteś bezpieczną bazą, dzięki której Twoje dziecko uczy się odkrywać świat. Nie zmarnuj tego. Dbaj o Waszą więź.

Działania COVID-19

Projekty mające na celu wsparcie DPS oraz inne działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego SARS-CoV-2.

Polityka Senioralna

Informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora. Baza organizacji seniorskich. Granty dla seniorów. Śląska Rada do spraw Seniorów. Wydarzenia i aktualności.

Ekonomia społeczna

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Informacje o zakupie prospołecznym. Mapa potrzeb. Baza PES i OWES.

Śląskie dla rodziny

Śląska Karta Dużej Rodziny. Baza oraz wyszukiwarka partnerów Karty. Zniżki i rabaty. Informacje na temat dobrych praktyk. Wydarzenia i aktualności.

Polityka społeczna

Forum pomocy społecznej. Baza interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej. Projekt „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników…”

Kooperacje 3D

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki…

Problemy uzależnień

Baza organizacji oraz informatory dotyczące leczenia uzależnień. Rekrutacje na szkolenia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Konkursy i dotacje.

Strategie, programy, badania

Badania i analizy zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Strategia Polityki Społecznej. Dokumenty regionalne, podnadregionalne.