Małe Granty Senioralne nabór 2022

nabór wniosków zakończony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich z terenu województwa śląskiego w ramach:

nabór wniosków zakończony

9

Priorytetu I. Działania z zakresu aktywizacji i integracji seniorów oraz wzmocnienia potencjału środowisk seniorskich

Dofinansowane zostaną oferty przewidujące jako jedno z działań w projekcie, udział Seniorów w jednym z wojewódzkich wydarzeń senioralnych, tj.:

 • Targi Silver Silesia, 13-15 czerwca 2022 r.
 • Przegląd Twórczości Senioralnej „Silver Scena”, w trakcie Silver Silesii,13-15 czerwca 2022 r.
 • Silver Run, Ożarowice, 25 czerwca 2022 r.
 • Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 16-17 września 2022 r.
i

Nabór wniosków trwa od dnia:

9 maja 2022 r. do wyczerpania środków

}

Maksymalny czas realizacji zadań:

30 listopada 2022 r.

p

Informacje o naborze:

 • Pani Sylwia Adamczyk
  tel. 32/730-68-86
 • Pani Karolina Gałuszka
  tel. 32/730-68-51
 • Pani Agnieszka Sznurawa
  tel. 32/730-68-66

Miejsce składania ofert:

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Małe Granty Senioralne 2022”, w:

 • Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice
  Pok. 205 (II piętro)

Ofertę można złożyć osobiście w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą/kurierem.