MAŁE GRANTY PRORODZINNE

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu polityki prorodzinnej w trybie pozakonkursowym

Nabór od 5 lipca 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu polityki prorodzinnej w trybie pozakonkursowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań mających na celu wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin z dziećmi z terenu województwa śląskiego. Wspierane będą zadania w następujących priorytetach:

9

Priorytet I

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z województwa śląskiego, w szczególności dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w okresie wakacyjnym.
9

Priorytet II

Wsparcie rodziny w wypełnianiu swoich funkcji (działania socjoterapeutyczne, w tym terapeutyczne lub/i edukacyjne lub/i rozwojowe).
9

Priorytet III

Wsparcie inicjatyw promujących integrację rodziny, wspólnego spędzania czasu oraz zdrowego wypoczynku.
i

Nabór wniosków trwa od dnia:

5 lipca 2021r.
}

Maksymalny czas realizacji zadań:

30 września 2021r.
p

Informacje o naborze:

Jan Stanoszek – (32) 730 68 85
Sylwia Adamczyk – (32) 730 68 86
Karolina Gałuszka – (32) 730 68 51
Tomasz Czarnocki – (32) 730 68 85

Miejsce składania ofert:

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oferta – Małe Granty Prorodzinne 2021”, w:
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40 – 142 Katowice
Pok. 205 (II piętro)

Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem.