Nabór kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim na lata 2023-2028

2023-03-01 | Aktualności

16 marca 2023 r. upływa okres powołania składów Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) 2018-2023, działających w poszczególnych województwach.

W związku z powyższym, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (CKE) na mocy art. 117 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) i § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486 z późn. zm.) rozpoczęła procedurę powoływania nowych składów RKE.

Członkami RKE, zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia, mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej, zgłoszeni przez marszałka danego województwa.
Członków RKE powołuje CKE na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Regionalna Komisja egzaminacyjna może składać się z nie mniej niż 4 i z nie więcej niż 5 członków.

Wybór członków odbywa się dwuetapowo:

  • I etap – zgłaszanie się kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim – do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  • II etap – wybór spośród rekomendowanych przez Marszałka Województwa Śląskiego kandydatów na członków RKE przez Centralną Komisje ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Osoby spełniające kryteria wskazane w rozporządzeniu mogą zgłaszać swoją kandydaturę na podpisanym „FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM dla kandydata na członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych” dostępnym poniżej.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 14.03.2023 roku w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków RKE” w :

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Pok. 205 (II Pietro)
Formularz można złożyć osobiście w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą/kurierem

Informacji o procedurze naboru udziela pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Pani Agnieszka Sznurawa tel. 32 730 68 93