Rekrutacja na drugą edycję szkoleń z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2022-11-30 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Adresatami przedsięwzięć są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej itd.);
  • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.);
  • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.);
  • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz ochrony rodziny;
  • innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc.