Ogłoszenie konkursu „Przyjaciel Rodziny 2022”

2022-11-22 | Aktualności

W dniu 18 listopada 2022 roku uchwałą nr 2075/376/VI/2022 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel Rodziny 2022”.

Celem konkursu „Przyjaciel Rodziny 2022” jest wyróżnienie osób fizycznych, które z największą pasją i oddaniem wspierają rodziny z terenu województwa śląskiego. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela Rodziny 2022”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe/wojewódzkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel Rodziny 2022”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów…