Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna.

2022-09-22 | Aktualności, Konkursy

Uchwałą nr 1682/363/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2022 r. został rozstrzygnięty Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna.

Podmioty dofinansowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: dpu@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań oraz wysokość środków pochodzących z wkładu własnego. Jednocześnie, na ww. adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod wyżej wskazany adres lub telefonicznie pod numerem 32/ 730 68 93 (91).

 

Załączniki (pobierz załączniki) :

  1. Wykaz ofert dofinansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
  2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych
  3. Wzór harmonogramu i kosztorysu
  4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
  5. Wzór opisu dokumentów księgowych
  6. Formularz informacyjny