Małe granty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022

2022-04-27 | Aktualności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małych grantów) inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców województwa śląskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Obszary priorytetowe oferowanego wsparcia:

  • Priorytet I. Wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie.
  • Priorytet II. Realizacja oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
  • Priorytet III. Organizowanie przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych (kampanii) mających na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społecznych wolnych od przemocy.