Przyjęcie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025

2022-01-18 | Aktualności

W dniu 15 czerwca br. uchwałą nr 1431/241/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Dokument ten stanowi kontynuację i uzupełnienie zadań podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego w latach poprzednich. Celem głównym Programu jest Wzmocnienie oddziaływań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim. Cele operacyjne i zadania umożliwiają realizację różnorakich oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych oraz wspierających. Zakłada się, że interdyscyplinarny charakter zaproponowanych oddziaływań, przyczyni się do zmniejszenia rozmiarów i skutków przemocy w rodzinie w województwie śląskim.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025 został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy współpracy z Zespołem Ekspertów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto, projekt został poddany konsultacjom z przedstawicielami powiatów i gmin na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego oraz udostępniony do konsultacji społecznych m.in. Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej (www.rops-katowice.pl).

  1. Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1431/241/VI/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku
  2. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025