Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

2022-01-03 | Aktualności, Bez kategorii, Szkolenia

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej z uzupełnionymi podpisami wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 24.01.2022 roku.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że forma realizacji szkolenia, termin realizacji oraz ilość osób biorąca udział w danej formie wsparcia będzie uzależniona od panujących obostrzeń i wytycznych w zakresie organizacji szkoleń na danym obszarze. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznej formy szkolenia wraz z harmonogramem będą przekazywane osobom zakwalifikowanym na szkolenie po zakończeniu procesu rekrutacji oraz aktualizowane na bieżąco w przypadku zmiany warunków wpływających na sposób organizacji danej formy wsparcia. Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i wstępnych terminów oraz planowanych miejsc przeprowadzenia szkolenia.

 

Tematy szkoleń:

 

 1. Dialog motywujący w pracy z rodziną wieloproblemową (szczegółowy opis szkolenia)
 2. Dokumentacja koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (szczegółowy opis szkolenia)
 3. Komunikacja z nastolatkiem (szczegółowy opis szkolenia)
 4. Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny (szczegółowy opis szkolenia)
 5. Procedura odebrania dziecka z rodziny biologicznej – aspekty prawne (szczegółowy opis szkolenia)
 6. Trudne sytuacje w pracy wychowawczej (szczegółowy opis szkolenia)
 7. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży (szczegółowy opis szkolenia)
 8. Budowanie autorytetu wychowawcy (szczegółowy opis szkolenia)
 9. Diagnoza i procedury postępowania w przypadku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych wobec dziecka (szczegółowy opis szkolenia)
 10. Interwencja kryzysowa w pracy z rodziną (szczegółowy opis szkolenia)
 11. Kurs II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (szczegółowy opis szkolenia)
 12. Rodziny zastępcze – pozyskiwanie rodzin zastępczych, budowanie relacji i efektywna współpraca (szczegółowy opis szkolenia)
 13. Skuteczna komunikacja w sytuacjach trudnych w pracy z rodziną – rozwiązywanie konfliktów, techniki negocjacyjne (szczegółowy opis szkolenia)
 14. Specyfika pracy z rodzeństwem umieszczonym w pieczy zastępczej (szczegółowy opis szkolenia)
 15. Trauma i PTSD u dziecka – rozpoznanie i formy wsparcia (szczegółowy opis szkolenia)
 16. Trener Treningu Umiejętności Społecznych (szczegółowy opis szkolenia)
 17. Zaburzenia więzi i przywiązania (szczegółowy opis szkolenia)
 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (szczegółowy opis szkolenia)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze (licząc od kolejności ich elektronicznego wypełnienia), a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia.
 • W przypadku zakwalifikowania się na jeden z tematów szkolenia, drugie zgłoszenie zostanie automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 • Wszystkie szkolenia organizowane będą w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie wymogów sanitarnych przy organizacji spotkań i szkoleń, co może wiązać się z koniecznością wprowadzania zmian technicznych, jak i logistycznych w zakresie ich organizacji (np. mniejsza ilość osób w grupie, zmiana terminu realizacji szkolenia). Jednocześnie zapewniamy, że ROPS Województwa Śląskiego dołoży wszelkich starań aby Państwa udział w szkoleniu odbywał się w sposób umożliwiający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu komfortu w korzystaniu z formy wsparcia.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu – RODO.
 3. Załącznik 3 – Oświadczenie dotyczące szczepienia przeciwko Covid19.