Rekrutacja na szkolenia skierowane do pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w OPS, GOPS, MOPS, MOPR i PCPR.

2022-01-03 | Aktualności

Rekrutacja na szkolenie pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” skierowane do pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w OPS, GOPS, MOPS, MOPR i PCPR z terenu województwa śląskiego.

Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń na szkolenie pn.”Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszeń należy dokonać w pierwszej kolejności za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie należy dostarczyć formularz w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 14 stycznia 2022 roku (decyduje data wpływu do ROPS). UWAGA – Warunkiem kwalifikacji osoby do projektu jest złożenie papierowej wersji formularza zgłoszeniowego!

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 forma realizacji szkolenia, termin oraz ilość osób biorąca udział w danej formie wsparcia będzie uzależniona od panujących obostrzeń i wytycznych w zakresie organizacji szkoleń na danym obszarze. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznej formy szkolenia wraz z harmonogramem będą przekazywane osobom zakwalifikowanym na szkolenie po zakończeniu procesu rekrutacji oraz aktualizowane na bieżąco w przypadku zmiany warunków wpływających na sposób organizacji danej formy wsparcia.

Miejsce realizacji szkolenia: Katowice/Piekary Śląskie, Częstochowa i Bielsko Biała, jednak z uwagi na Państwa bezpieczeństwo dopuszcza się również możliwość szkolenia organizowanego w formie zdalnej. Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i wstępnych terminów oraz planowanych miejsc przeprowadzenia szkolenia.