Rekrutacja na dodatkowe szkolenie z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2021-11-19 | Aktualności, Szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizowane jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • ochrony zdrowia,
 • oświaty,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.

1. Informacje na temat szkolenia Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
termin realizacji: 6 – 8 grudnia 2021 roku
rejestracja: 8.00, rozpoczęcie: 8.30
miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień

2. zagadnienia merytoryczne (24 godziny dydaktyczne):

 • omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok,
 • omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie,
 • podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz cywilnego korelujące ze sprawami dotyczącymi przemocy w rodzinie i wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • zagadnienia prawne związane z nakazami opuszczenia mieszkania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie,
 • podstawy prawa medycznego, w tym zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych ofiarom przemocy, zachowania tajemnicy medycznej, wydawania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy,
 • umiejętność przygotowania wybranych pism (m.in. wniosku o podjęcie czynności procesowych przez sąd opiekuńczy, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o przyznanie świadczenia czy zasiłku),
 • odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • kwestie związane z ochroną danych osobowych w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej w terminie do dnia 29 listopada 2021 roku do godz. 10.00. Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% godzin szkoleniowych.

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały dydaktyczne oraz catering. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

W dniu rozpoczęcia szkolenia, w momencie rejestracji, każdy z zakwalifikowanych uczestników będzie zobligowany do złożenia oświadczenia na temat stanu swojego zdrowia, pozwalającego wszystkim na bezpieczny udział w szkoleniu.

Informujemy, że w przypadku wydania przez Ministerstwo Zdrowia nowych wytycznych dotyczących organizacji szkoleń w związku z trwaniem epidemii SARS-CoV-2 – terminy i warunki realizacji szkoleń mogą ulec zmianie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/ 730 68 91, 731 633 955.

 1. Regulamin uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie