Uchwalono „Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2021-2030”

2021-08-27 | Aktualności

W dniu 25 sierpnia b.r. uchwałą nr 1960/265/VI/2021 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2021-2030”.

Opracowanie powyższego dokumentu jest zadaniem samorządu województwa i wynika z treści art. 183 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.). Program został przygotowany we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Katowicach.

Przyjęty dokument zawiera m. in. diagnozę, misję, cele operacyjne i działania. Obejmuje zadania związane z prowadzeniem regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych (RPOT) i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych (IOP), należące do kompetencji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz prowadzenie publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, należące do kompetencji Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim podmiotom, które zaangażowały się w proces konsultacji powyższego dokumentu.