Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego

2021-07-05 | Aktualności

W dniu 28 czerwca 2021 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 (Uchwała nr VI/34/10/2021).

Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 opracowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w oparciu o diagnozę problemów uzależnień oraz korzystając z doświadczeń nabytych zarówno w trakcie realizacji kilku poprzednich edycji wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii, jak i doświadczeń zespołu specjalistów różnych dziedzin powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Projekt Programu został poddany konsultacjom z przedstawicielami powiatów i gmin na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego oraz został udostępniony do konsultacji społecznych m.in. Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej (www.rops-katowice.pl).

Celem głównym Programu jest Integracja oraz wzmocnienie oddziaływań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim, a cele operacyjne i zadania umożliwiają wdrożenie różnego typu przedsięwzięć w zakresie edukacji publicznej, spełniających europejskie standardy zintegrowanej profilaktyki uzależnień oraz oddziaływań pomocowych, wspierających, leczniczych i reintegracyjnych, prowadzonych we współpracy z różnymi podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Adresatami Programu są osoby fizyczne, prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej, realizujące zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, osoby z grup ryzyka, uzależnione, ich bliscy i rodziny oraz wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.

Dokument uwzględnia rekomendacje zawarte w Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030, Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” oraz w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025.