Wybór osób prowadzących doradztwo specjalistyczne z ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

2021-06-16 | Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 ZŁ
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Zamówienie podzielono na 4 części:

Część I zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej w wymiarze 25 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część II zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych w wymiarze 25 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część III zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Współdziałanie administracji publicznej i sektora ekonomii społecznej na terenie gminy:

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Współdziałanie administracji publicznej i sektora ekonomii społecznej na terenie gminy w wymiarze 25 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część IV zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru
pt. Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych:

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w wymiarze 25 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2021 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki w formie edytowalnej
  3. Wytyczne doradztwo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  1. Wyniki