Przeprowadzenie cyklu lekcji o ekonomii społecznej w formie gry terenowej dla młodzieży w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

2021-05-28 | Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 ZŁ
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu lekcji o ekonomii społecznej w formie gry terenowej dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego, realizowanego na podstawie konspektu lekcji pn. Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa. Cykl składa się z 40 zajęć po 90 minut każde (to jest łącznie 80 godzin dydaktycznych) realizowanych w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 09 czerwca 2021 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki w formie edytowalnej
  3. Konspekt lekcji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  1. Wyniki