Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działań mających na celu wsparcie DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DEINSTYTUCJONALIZACJI w ramach następujących priorytetów:

9

Priorytet I

Szkolenia pracowników domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie regionu, z zakresu praw i wolności mieszkańców oraz działań usamodzielniających w procesie DI.
9

Priorytet II

Diagnozowanie mieszkańców DPS i stworzenie indywidualnych planów usamodzielnienia mieszkańców DPS z województwa śląskiego.

9

Priorytet III

Prowadzenie form terapeutycznych z mieszkańcami DPS, których celem jest wzmocnienie ich kompetencji w zakresie samodzielnego życia, w każdym aspekcie funkcjonowania.
i

Nabór wniosków trwa od dnia:

8 września 2021 r.

}

Maksymalny czas realizacji zadań:

10 grudnia 2021 r.

p

Informacje o naborze:

Iwona Piątkowska-Lipka

  • (32) 730 68 83
  • ilipka@rops-katowice.pl

Miejsce składania ofert:

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Małe Granty DI 2021”, w:

  • Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
    ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice
    Pok. 205 (II piętro)

Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem