Rekrutacja na wyjazdowe szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2021-09-28 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Adresatami przedsięwzięć są przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  • ochrony zdrowia,
  • oświaty,
  • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.

Tematyka spotkań:

1. Rodzina uwikłana w przemoc – rozpoznawanie, diagnoza i wsparcie (2 grupy)
termin realizacji: 11 – 13 października 2021 roku
rejestracja: 9.30, rozpoczęcie: 10.00
miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa , Zawiercie
Szczegółowa informacja na temat szkolenia

2. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych (2 grupy)
termin realizacji: 13 – 15 października 2021 roku
rejestracja: 9.30, rozpoczęcie: 10.00
miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa , Zawiercie
Szczegółowa informacja na temat szkolenia

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej w terminie do dnia 4 października 2021 roku. W dniu rozpoczęcia szkolenia, w momencie rejestracji, każdy z zakwalifikowanych uczestników będzie zobligowany do złożenia oświadczenia na temat stanu swojego zdrowia, pozwalającego wszystkim na bezpieczny udział w szkoleniu.

Informujemy, że w przypadku wydania przez Ministerstwo Zdrowia nowych wytycznych dotyczących organizacji szkoleń w związku z trwaniem epidemii SARS-CoV-2 – terminy i warunki realizacji szkoleń mogą ulec zmianie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/ 730 68 91 lub 731 633 955.

  1. Regulamin uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie