Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne,
działania  9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
poddziałania: 9.2.9. Regionalne wsparcie pieczy zastępczej

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu:

Zwiększenie szans na pozyskanie środowiska rodzinnego  dla wychowanków pieczy zastępczej poprzez realizację specjalistycznych usług diagnostyczno – terapeutycznych przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji wojewódzkiej pieczy zastępczej poprzez adaptację dwóch RPOT w Bytomiu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie realizatorów usług pieczy zastępczej w okresie do 31.12.2023.

Planowane efekty:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 200 osób
  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu- 70

Grupa docelowa:

  • 200 dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz w rodzinnej pieczy zastępczej;
  • 100 pracowników pieczy zastępczej oraz innych realizatorów usług pieczy zastępczej;
  • 100 rodziców zastępczych

Projekt zakłada:

  • Realizację specjalistycznych usług diagnostycznych oraz terapeutycznych dla dzieci przebywających w RPOT oraz IOP funkcjonujących na terenie województwa śląskiego
  • Uruchomienie, wyposażenie i prowadzenie Regionalnego Centrum Wspierania Pieczy Zastępczej
  • Adaptację i przystosowanie 2 Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych w Bytomiu, każda dla 13 dzieci z niepełnosprawnościami, ukierunkowanych na indywidualne potrzeby dzieci oraz utworzenie siedziby Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej

 

Okres realizacji projektu:  01 kwietnia 2022 roku – 31 grudnia 2023 roku

 

Wartość projektu: 18 000 000,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 15 300 000,00 zł