Strategia, programy i badania

Strategia i programy

 1. Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015
 2. Program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023
 3. Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020
 4. Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016 – 2020
 5. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020
 6. Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020
 7. Synteza Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015
 8. Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”
 9. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020
 10. Załącznik do Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020 – Przewodnik po procedurze Niebieskie Karty dla osób zajmujących się pomaganiem osobom w sytuacji występowania przemocy w rodzinie.

Archiwalne

 1. Projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”
 2. Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020
 3. Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016
 4. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015
 5. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2009-2013
 6. Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 – 2010
 7. Program operacyjny na lata 2008-2013 „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim – szanse i zagrożenia”
 8. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010
 9. Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Analizy i raporty

2018

 1. Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim – edycja 2017
 2. Raport Ewaluacja Strategii 2015-2017
 3. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2018”

2017

 1. Raport wskaźnikowy 2017_monitoring WSPS za lata 2014-2015
 2. Raport monit gminy bezpieczeństwo publiczne 06.02.2017
 3. Raport monit powiaty bezpieczeństwo publiczne 06.02.2017
 4. Raport “Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim – edycja 2017”
 5. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2017”
 6. Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2016 r. Wyniki badań

2016

 1. Raport “Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim – edycja 2016”
 2. Raport “Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim – edycja 2016”
 3. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2016″

2015

 1. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie śląskim w 2015 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD
 2. Raport „Społeczna rola matki – wyzwania współczesnego macierzyństwa”, 2015
 3. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2015”
 4. Raport z wykonania w 2014 roku Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016
 5. Raport „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego” (2015)
 6. Raport ewaluacyjny podsumowujący projekt systemowy pn.: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowany w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.3 PO KL 2007-2013, 2015

2014

 1. Raport „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich w województwie śląskim”, 2014
 2. Raport „Kapitał społeczny w województwie śląskim”, 2014
 3. Raport „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich w województwie śląskim” – część jakościowa, 2014
 4. Raport „Profilaktyka instytucjonalna w województwie śląskim”, 2014
 5. Raport „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej”, 2014
 6. Raport „Kontrakt socjalny w praktyce”, 2014
 7. Raport „Domy pomocy społecznej w województwie śląskim”
 8. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2014”
 9. Raport „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na obszarze województwa śląskiego w 2012 roku”
 10. Raport z badania pn. „Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jako beneficjenci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym”

2013

 1. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2013”
 2. Raport „MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU”
 3. Raport „Wielowymiarowa analiza ubóstwa w województwie śląskim. Analiza danych zastanych za rok 2011”, 2013
 4. Raport z badań Problemy społeczne w województwie śląskim

2012

 1. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2012″
 2. Opracowanie „Ubóstwo w województwie śląskim – skala, przyczyny, skutki”, 2012
 3. Raport „Seniorzy w województwie śląskim”, 2012
 4. Raport „Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, 2012
 5. Raport „Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

2011

 1. „Diagnoza problemów oraz zasobów instytucjonalnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim”, 2011
 2. „Diagnoza problemów oraz zasobów instytucjonalnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w województwie śląskim”, 2011
 3. „Diagnoza stanu zastanego”, 2011
 4. Raport „W obliczu migracji zarobkowych mieszkańców województwa śląskiego”, 2011
 5. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie śląskim w 2011 r. w ramach europejskiego programu badań ankietowych w szkołach ESPAD

2008-2010

 1. Raport „Szanse i zagrożenia dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze wychowania i rozwoju w województwie śląskim”, 2009
 2. Raport „Ewaluacja projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, realizowanych w województwie śląskim, w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, 2010