Strategia, programy i badania

Strategia i programy

 1. Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015
 2. Program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023
 3. Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020
 4. Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016 – 2020
 5. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020
 6. Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020
 7. Synteza Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015
 8. Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”
 9. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020
 10. Załącznik do Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020 – Przewodnik po procedurze Niebieskie Karty dla osób zajmujących się pomaganiem osobom w sytuacji występowania przemocy w rodzinie.

 

Archiwalne

 1. Projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”
 2. Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012 – 2020
 3. Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016
 4. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 – 2015
 5. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2009-2013
 6. Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 – 2010
 7. Program operacyjny na lata 2008-2013 „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim – szanse i zagrożenia”
 8. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010
 9. Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

 

Dobre praktyki i opracowania

Polityka prorodzinna

 1. Dobre praktyki zwycięskich gmin 2014
 2. Dobre praktyki zwycięskich gmin 2015
 3. Dobre praktyki zwycięskich gmin 2016
 4. Dobre praktyki zwycięskich gmin 2017
 5. Dobre praktyki zwycięskich gmin 2018
 6. Dobre praktyki zwycięskich gmin 2019
 7. Dobre praktyki laureatów konkursu Przyjaciel rodziny 2017
 8. Dobre praktyki laureatów konkursu Przyjaciel rodziny 2018
 9. Dobre praktyki laureatów konkursu Przyjaciel rodziny 2019

Wsparcie dla osób bezdomnych i opuszczających zakłady karne

 1. Dobre praktyki, A. Górak, MOPS Katowice
 2. Dobre praktyki, Fundacja POMOST
 3. Dobre praktyki, Gmina Dąbrowa Górnicza
 4. Dobre praktyki, J. Marciniak, MOPS Katowice
 5. Dobre praktyki, Miasto Częstochowa
 6. Dobre praktyki, MOPR Zabrze
 7. Dobre praktyki, MOPS Bielsko-Biała
 8. Dobre praktyki, MOPS Cieszyn
 9. Dobre praktyki, MOPS Radlin
 10.  Publikacja, „Pokonać bezdomność. Dobre praktyki w zakresie pomocy osobom bezdomnym”
 11. Publikacja, „Programy mieszkaniowe w przeciwdziałaniu bezdomności – dobre praktyki i refleksja systemowa”
 12. Opracowanie, „Instytucjonalne formy wsparcia w pomocy postpenitencjarnej”
 13. Opracowanie, „Model opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej dla Polski”
 14. Opracowanie, „Organizacje pozarządowe w przestrzeni sprawiedliwości. Dobre praktyki i współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie pomocy skazanym i pokrzywdzonym”
 15. Opracowanie, „Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom”
 16. Opracowanie, „Pomoc postpenitencjarna jako forma pracy socjalnej”
 17. Opracowanie, „Pomoc postpenitencjarna, pomoc społeczna, lokale socjalne”
 18. Opracowanie, „Rola organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Niemczech – historia i teraźniejszość”

 

Analizy i raporty

2020

 1. Monitoring “Programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023”. Raport monitoringowy za rok 2019
 2. Raport z badania „Aktualne potrzeby kadrowe 2020”
 3. Prezentacja wyników badania “Aktualne potrzeby kadrowe 2020”
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2020

2019

 1. Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2018 roku
 2. Raport “Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim – edycja 2019”
 3. Raport wskaźnikowy Strategia 2014-2017
 4. Monitoring Strategii 2016-2017 GMINY_bezpieczeństwo publiczne
 5. Monitoring Strategii 2016-2017 POWIATY_bezpieczeństwo publiczne
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2019
 7. Monitoring “Programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023”. Raport monitoringowy za rok 2018
 8. Raport “Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim – edycja 2019”

2018

 1. Raport “Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim – edycja 2018”
 2. Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim – edycja 2017
 3. Raport Ewaluacja Strategii 2015-2017
 4. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2018”

2017

 1. Raport wskaźnikowy 2017_monitoring WSPS za lata 2014-2015
 2. Raport monit gminy bezpieczeństwo publiczne 06.02.2017
 3. Raport monit powiaty bezpieczeństwo publiczne 06.02.2017
 4. Raport “Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim – edycja 2017”
 5. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2017”
 6. Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2016 r. Wyniki badań

2016

 1. Raport “Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim – edycja 2016”
 2. Raport “Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim – edycja 2016”
 3. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2016″

2015

 1. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie śląskim w 2015 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD
 2. Raport „Społeczna rola matki – wyzwania współczesnego macierzyństwa”, 2015
 3. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2015”
 4. Raport z wykonania w 2014 roku Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016
 5. Raport „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego” (2015)
 6. Raport ewaluacyjny podsumowujący projekt systemowy pn.: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowany w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.3 PO KL 2007-2013, 2015

2014

 1. Raport „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich w województwie śląskim”, 2014
 2. Raport „Kapitał społeczny w województwie śląskim”, 2014
 3. Raport „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich w województwie śląskim” – część jakościowa, 2014
 4. Raport „Profilaktyka instytucjonalna w województwie śląskim”, 2014
 5. Raport „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej”, 2014
 6. Raport „Kontrakt socjalny w praktyce”, 2014
 7. Raport „Domy pomocy społecznej w województwie śląskim”
 8. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2014”
 9. Raport „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na obszarze województwa śląskiego w 2012 roku”
 10. Raport z badania pn. „Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jako beneficjenci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym”

2013

 1. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2013”
 2. Raport „MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU”
 3. Raport „Wielowymiarowa analiza ubóstwa w województwie śląskim. Analiza danych zastanych za rok 2011”, 2013
 4. Raport z badań Problemy społeczne w województwie śląskim

2012

 1. Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2012″
 2. Opracowanie „Ubóstwo w województwie śląskim – skala, przyczyny, skutki”, 2012
 3. Raport „Seniorzy w województwie śląskim”, 2012
 4. Raport „Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, 2012
 5. Raport „Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”

2011

 1. „Diagnoza problemów oraz zasobów instytucjonalnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim”, 2011
 2. „Diagnoza problemów oraz zasobów instytucjonalnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w województwie śląskim”, 2011
 3. „Diagnoza stanu zastanego”, 2011
 4. Raport „W obliczu migracji zarobkowych mieszkańców województwa śląskiego”, 2011
 5. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie śląskim w 2011 r. w ramach europejskiego programu badań ankietowych w szkołach ESPAD

2008-2010

 1. Raport „Szanse i zagrożenia dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze wychowania i rozwoju w województwie śląskim”, 2009
 2. Raport „Ewaluacja projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, realizowanych w województwie śląskim, w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, 2010