Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców województwa śląskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że środki finansowe zabezpieczone na wsparcie inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców województwa śląskiego zostały wyczerpane.

Dziękujemy za udział w naborze oraz zaprezentowanie wielu interesujących przedsięwzięć.

9

Priorytet I

Wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie.
9

Priorytet II

Realizacja oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
9

Priorytet III

Organizowanie przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społecznych wolnych od przemocy.
i

Nabór wniosków trwa od dnia:

29 września 2021 roku

}

Maksymalny czas realizacji zadań:

31 grudnia 2021 roku
p

Informacje o naborze:

Pani Józefina Gajda – tel. 32/ 730 68 91 lub 731 633 955
Pani Anna Markiewicz – tel. 32/ 730 68 91 lub 731 633 955
Pani Małgorzata Grządziel – tel. 32/ 730 68 92
Pani Karolina Staroń-Blaut – tel. 32/ 730 68 93

Miejsce składania ofert:

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Małe Granty Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 2021”, w:

  • Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
    ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice
    Pok. 205 (II piętro)

Ofertę można złożyć osobiście w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą/kurierem.