Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył dodatkowe środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich z terenu województwa śląskiego w ramach:
9

Priorytet I

Działania z zakresu aktywizacji i integracji seniorów w okresie epidemii COVID -19; 
9

Priorytet II

Działania z zakresu przeciwdziałania/minimalizowania skutków COVID- 19 w środowisku osób starszych.

i

Nabór wniosków trwa od dnia:

18 października 2021 r.

}

Maksymalny czas realizacji zadań:

31 grudnia 2021 r.

p

Informacje o naborze:

Sylwia Adamczyk – (32) 730 68 86
Karolina Gałuszka – (32) 730 68 51
Tomasz Czarnocki – (32) 730 68 85

Miejsce składania ofert:

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Oferta – Małe Granty Senioralne 2021 – II edycja”,

  • Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
    ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice
    Pok. 205 (II piętro)

Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem