Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działań mających na celu wsparcie DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DEINSTYTUCJONALIZACJI – USŁUGI ŚRODOWISKOWE w ramach następujących priorytetów:

9

Priorytet I

Rozwój usług środowiskowych zapobiegających umieszczeniu osób dorosłych w instytucji – realizacja usług na rzecz osób przebywających w środowisku zamieszkania (usługi asystenckie, usługi sąsiedzkie, inne).

9

Priorytet II

Szkolenia pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie rozwoju usług zapobiegających umieszczeniu osób dorosłych w instytucji.

9

Priorytet III

Szkolenia pracowników centrów usług społecznych w zakresie:

  1. zarządzanie i organizacja usług społecznych,
  2. opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych,
  3. organizacja społeczności lokalnej

– spełniające wymogi z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

i

Nabór wniosków trwa od dnia:

21 października 2021 r.

}

Maksymalny czas realizacji zadań:

24 grudnia 2021 r.

p

Informacje o naborze:

Iwona Piątkowska-Lipka

  • (32) 730 68 83
  • ilipka@rops-katowice.pl

Miejsce składania ofert:

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Małe Granty DI 2021 – usługi środowiskowe”, w:

  • Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
    ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice
    Pok. 205 (II piętro)

Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem