Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.83.2019 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK) tj. pracowników instytucji i podmiotów, które zawiążą partnerstwa w gminach/powiatach zgodnie z Modelem Kooperacje 3D w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
2) Celem realizacji usługi jest zwiększenie skuteczności pracy z osobą / rodziną oraz wsparcie merytoryczne uczestników projektu w trakcie wdrażania Modelu Kooperacje 3D, tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych (m.in. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji) współpracujących z osobami/rodzinami w celu poprawy jej sytuacji życiowej i zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb. Zgodnie z założeniami projektu w każdej gminie biorącej udział we wdrażaniu Modelu będzie brać udział od 5 do 10 osób lub rodzin. Obligatoryjnie w skład ZZK będzie wchodził pracownik socjalny współpracujący z osobą, rodziną, grupą. Do prawidłowej realizacji zamówienia, niezbędnym jest zapoznanie się z opracowanym Modelem Kooperacje 3D dostępnym na stronie Zamawiającego: https://rops-katowice.pl/category/informacje-dla-gmin-materialy/

Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.83.2019 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.80.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej pod nazwą Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych składającej się z:
a) warsztatów pn. Budowanie partnerskiego zespołu. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 16 do 17 września 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 18 do 19 września 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 30 września do 01 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 02 do 03 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób) oraz od 21 do 22 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób.
b) warsztatów pn. Budowanie zespołu multiprofesjonalnego i wzmacnianie współpracy – ćwiczenia. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla każdej z grup. Liczba grup szkoleniowych: 15, przy czym Zamawiający wymaga aby równolegle były prowadzone zajęcia dla trzech grup szkoleniowych. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć około 20 osób. Warsztaty mają się odbyć w następujących terminach: od 23 do 24 października 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 04 do 05 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 06 do 07 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób), od 12 do 13 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób) oraz od 14 do 15 listopada 2019 roku (dla 3 grup szkoleniowych, każda po około 20 osób). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych (15 grup szkoleniowych x 16 godzin dydaktycznych, 10 dni szkoleniowych), dla łącznie około 300 osób.

Celem realizacji usługi szkoleniowej jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu technik budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania konfliktów, ustalania celów w zespole, budowania efektywnych struktur w zespole itp. oraz ukazanie uczestnikom korzyści wynikających ze współpracy i pracy w zespołach multiprofesjonalnych.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.80.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.85.2019 – Poradnictwo prawne dla personelu ośrodków adopcyjnych realizowane w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa prawnego, obejmującego m.in. sporządzanie opinii prawnych i pomoc w sporządzaniu pism sądowych, w zakresie stosowania prawa, w obszarach wynikających z kompetencji ośrodków adopcyjnych, w tym w zakresie prowadzonych przez nie spraw dotyczących kwalifikacji do przysposobienia i przysposobienia. Dodatkowo, w razie konieczności, Wykonawca świadczący poradnictwo prawne odpowiedzialny będzie za omawianie z pracownikami ośrodków adopcyjnych ewentualnych zmian w obowiązującym stanie prawnym.
2) Świadczenie usług obsługi prawnej polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym w rozdziale I. Przedmiot zamówienia.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.85.2019 – Poradnictwo prawne dla personelu ośrodków adopcyjnych realizowane w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.65.2019 – Wybór osób do realizacji działań w niepublicznych ośrodkach adopcyjnych w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji działań w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część I – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Sosnowcu:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu. Usługa ma być świadczona w wymiarze 10 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Część II – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Bytomiu:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym i Pieczy Zastępczej Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu. Usługa ma być świadczona w wymiarze 10 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Część III – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Częstochowie:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie. Usługa ma być świadczona w wymiarze 10 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Część IV – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Katowicach:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach. Usługa ma być świadczona w wymiarze 10 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.65.2019 – Wybór osób do realizacji działań w niepublicznych ośrodkach adopcyjnych w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.64.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 12 do 14 września 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.64.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.62.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Opracowywanie programu kontroli – metodyka kontroli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z najmem sali szkoleniowej na terenie miasta Katowice. Szkolenie odbędzie się w dniach od 03 do 04 października 2019 roku i ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 12 osób. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia programu kontroli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.62.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.75.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Budowanie tożsamości dziecka i poczucia własnej wartości. Warsztat ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy, sobota). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem warsztatu jest doskonalenie kompetencji rodzicielskich, obejmujące wsparcie w zakresie budowania tożsamości dziecka oraz jego pozytywnego obrazu siebie.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.75.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.78.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Depresja u dzieci i młodzieży. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 18 osób. Celem szkolenia będzie przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z depresją u dzieci i młodzieży, w tym jej przyczyn, przebiegu oraz skutków, a także doskonalenie ich kompetencji w zakresie diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami depresyjnymi.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.78.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.79.2019 – Wybór osób realizujących usługi edukacyjne organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu czterech jednodniowych spotkań edukacyjnych pod nazwą Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny) wraz z najmem sal szkoleniowych. Celem spotkań jest wzrost kompetencji w moderowaniu i prowadzeniu spotkań zespołów multiprofesjonalnych organizowanych zgodnie z założeniami Modelu Kooperacje 3D, opracowanego w ramach projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, w szczególności pod kątem udziału osób/rodzin. Spotkania odbędą się na terenie miasta Katowice. Każde spotkanie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) i ma zostać przeprowadzone dla 1 grupy uczestników liczącej około 25 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe) dla łącznie 4 grup uczestników (łącznie około 100 osób).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.79.2019 – Wybór osób realizujących usługi edukacyjne organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ROPS.PSO.3321.US.71.2019 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu określonej liczby:

  • składników przerw kawowych – 550 sztuk,
  • składników obiadów (zupa + drugie danie) – 500 sztuk.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.71.2019 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice.

ROPS.PSO.3321.US.72.2019 – Poradnictwo prawne dla personelu ośrodków adopcyjnych realizowane w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa prawnego, obejmującego m.in. sporządzanie opinii prawnych i pomoc w sporządzaniu pism sądowych, w zakresie stosowania prawa, w obszarach wynikających z kompetencji ośrodków adopcyjnych, w tym w zakresie prowadzonych przez nie spraw dotyczących kwalifikacji do przysposobienia i przysposobienia. Dodatkowo, w razie konieczności, Wykonawca świadczący poradnictwo prawne odpowiedzialny będzie za omawianie z pracownikami ośrodków adopcyjnych ewentualnych zmian w obowiązującym stanie prawnym.
2) Świadczenie usług obsługi prawnej polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym w rozdziale I. Przedmiot zamówienia.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.72.2019 – Poradnictwo prawne dla personelu ośrodków adopcyjnych realizowane w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.70.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Porozmawiajmy o adopcji. Warsztat ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy, sobota). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 18 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + sobota), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla maksymalnie 36 osób. Celem warsztatów będzie pogłębienie zagadnień związanych z tematyką jawności adopcji, w tym doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia z dzieckiem rozmów na temat jego przysposobienia.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.70.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.73.2019 – Świadczenie usług obejmujących obsługę spotkań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę spotkań, każdorazowo dla 1 grupy uczestników (przedstawicieli gmin/powiatów oraz instytucji biorących udział w projekcie), każda licząca po ok. 25 osób, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) jedno spotkanie – usługa obejmuje udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.
b) dwa spotkania – usługa obejmuje każdorazowo udostępnienie jednej sali szkoleniowej oraz wyżywienie, na które składa się tylko przerwa kawowa.
Usługa ma być zrealizowana na terenie miejscowości Lubliniec. Spotkania odbędą się w godzinach ok. 9:00 – 15:00. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnych terminów poszczególnych spotkań, w związku z powyższym każdorazowo termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z Wykonawcą. Zamawiający informuje, iż spotkania nie będą odbywać się równolegle, zatem każdorazowo Wykonawca winien udostępnić wyłącznie jedną salę szkoleniową oraz zapewnić wyżywienie.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.73.2019 – Świadczenie usług obejmujących obsługę spotkań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.77.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterech trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

  1. Grupa I: od 03 do 05 września 2019 roku oraz od 15 do 17 października 2019 roku,
  2. Grupa II: od 17 do 19 września 2019 roku oraz od 22 do 24 października 2019 roku.

Łącznie przewiduje się maksymalnie 84 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.77.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.69.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą ABC życia we dwoje. Warsztat ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, dwie soboty). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 18 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, dwie soboty + dwie soboty), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla maksymalnie 36 osób. Warsztaty mają służyć m.in. wzmacnianiu więzi pomiędzy małżonkami oraz poczucia bezpieczeństwa w związku, doskonaleniu jasnej i konstruktywnej komunikacji oraz umiejętności wspólnego rozwiązywania konfliktów i problemów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.69.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.68.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatu pod nazwą Opóźnienia senso- i neuromotoryczne – symptomy zaburzeń, diagnoza i terapia. Warsztat ma trwać 50 godzin dydaktycznych (5 dni szkoleniowych, 3 + 2). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności stwierdzenia występujących objawów i symptomów zaburzeń opóźnienia senso i neuromotorycznego, a także nabycie praktycznych umiejętności diagnozowania odruchów oraz podstawowych praktycznych umiejętności terapeutycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.68.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.67.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja:
a) Treningu umiejętności społecznych – warsztatu dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Warsztat ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem warsztatu jest przygotowanie pracowników ośrodków adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji do wprowadzania elementów treningu umiejętności społecznych w pracy opiekuńczo-terapeutycznej oraz wyposażenie ich w umiejętności umożliwiające właściwe diagnozowanie potrzeb dzieci i zakwalifikowanie do terapii,
b) Treningu umiejętności społecznych – warsztatów dla dzieci. Warsztaty są przeznaczone dla łącznie 64 dzieci i mają trwać 192 godziny dydaktyczne. Trening przeznaczony jest dla dzieci z zaburzeniami rozwoju społecznego: dzieci nieśmiałych, wycofanych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, adaptacją do nowych sytuacji, itp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.67.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.47.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe, 2+2, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym m. in. diagnozy i interwencji pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym .

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.47.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.61.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

  1. od 11 do 13 września 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
  2. od 21 do 23 października 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.61.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.76.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

  1. od 01 do 03 października 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
  2. od 12 do 14 listopada 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.76.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.66.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem szkolenia będzie przybliżenie uczestnikom wiedzy z zakresu zaburzeń lękowych występujących u dzieci i młodzieży, w tym mechanizmów ich powstawania, objawów oraz rodzajów. Uczestnicy będą doskonalić umiejętność odróżniania lęków normatywnych od patologicznych, a także wstępnego diagnozowania i pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.66.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.63.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Skuteczna współpraca w zakresie realizacji działań w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie odbędzie się w dniach od 12 do 14 września 2019 roku i będzie prowadzone równolegle dla dwóch grup, każda licząca po około 20 osób. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne dla każdej z grup (3 dni szkoleniowe). Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe) dla 2 grup szkoleniowych dla łącznie około 40 osób. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie budowania skutecznej współpracy w kontekście realizowanych działań
w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem dodatkowym jest wzmocnienie umiejętności interpersonalnych uczestników szkolenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.63.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.60.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 04 do 06 września 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.60.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.55.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 04 do 06 września 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.55.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.58.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 25 do 27 września 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
b) od 18 do 20 listopada 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.58.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.57.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 23 do 25 września 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
b) od 28 do 30 października 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.57.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.56.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

  • od 07 do 09 października 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
  • od 06 do 08 listopada 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.56.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.59.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Efektywna współpraca międzyinstytucjonalna. Szkolenie odbędzie się od 06 do 08 listopada 2019 roku i ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie budowania efektywnej współpracy międzyinstytucjonalnej.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.59.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.49.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 02 do 04 października 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.49.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.50.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 13 do 15 listopada 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.50.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.