Kategoria: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe – Dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego przedkładanych do wniosków o udzielenie dotacji 18 kosztorysów inwestorskich

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

I. Przedmiot i opis zamówienia:

 1. Dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego przedkładanych do wniosków o udzielenie dotacji 18 kosztorysów inwestorskich (zakres prac, zakres ilościowy, w tym w szczególności stawki przyjęte do opracowania przedłożonego dokumentu), pod kątem realizacji proponowanych do dofinansowania zadań, zgodnie z informacjami ujętymi we wnioskach, w tym w projektach budowlanych,
 2. Dokonanie oceny i weryfikacji całej dokumentacji dołączonej do wniosków o płatność składanych na koniec 2017 roku po zakończeniu realizacji zadania przez dofinansowane podmioty (szczegółowe sprawdzenie oferty, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, kosztorysów powykonawczych, protokołów odbioru robót, faktur, ewentualnie innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania) oraz dokonanie całościowej oceny wykonania prac w siedzibach dofinansowanych podmiotów na terenie województwa śląskiego (lub miejscach realizacji zadania). Szacuje się, że w 2017 r. zostanie zawartych ok. 16 umów (w ramach każdej składany jest 1 wniosek o płatność).

czytaj dalej o: Zapytanie ofertowe – Dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego przedkładanych do wniosków o udzielenie dotacji 18 kosztorysów inwestorskich

ROPS.PSO.3321.US.34.2017 – Wybór osób prowadzących blok szkoleniowy pod nazwą Profilaktyka uzależnień i zaburzenia okresu prenatalnego realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu bloku szkoleniowego składającego się z dwóch szkoleń w formie warsztatów pod nazwą Profilaktyka uzależnień i zaburzenia okresu prenatalnego w łącznym wymiarze 42 godzin dydaktycznych, realizowanego w Katowicach. czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.34.2017 – Wybór osób prowadzących blok szkoleniowy pod nazwą Profilaktyka uzależnień i zaburzenia okresu prenatalnego realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.31.2017 – Wybór osób do realizacji 14-dniowego turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin realizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 14-dniowego turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin realizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 2. Termin realizacji turnusu terapeutycznego: od 16 do 29 sierpnia 2017 roku.
 3. Celem działania jest niwelowanie zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych i społecznych u dzieci przysposobionych, związanych w szczególności z syndromem FAS, a także wyposażenie rodziców tych dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do ich wychowania i prawidłowego wspierania rozwoju. Umożliwi ono również wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z FAS i innymi zaburzeniami, a także wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi przysposobionymi a ich rodzicami oraz rodzeństwem.
 4. Grupą docelową są dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, które zostały przysposobione oraz ich rodziny adopcyjne – łącznie 15 rodzin. Łączna liczba uczestników turnusu terapeutycznego to około 52 osoby, w tym:
 • Około 30 rodziców (osób dorosłych),
 • Około 16 dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (w wieku od 2 do 11 lat),
 • Około 6 dzieci – rodzeństwa dzieci przysposobionych (w wieku do 9 lat).

Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym – rozdział I. Przedmiot zamówienia.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.31.2017 – Wybór osób do realizacji 14-dniowego turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin realizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.33.2017 – Wybór osób prowadzących cykl szkoleniowy pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu czterech szkoleń w formie warsztatów pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży w łącznym wymiarze 86 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie województwa śląskiego.  czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.33.2017 – Wybór osób prowadzących cykl szkoleniowy pod nazwą System wsparcia dzieci i młodzieży realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.30.2017 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii oraz zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii oraz zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz dzieci przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Katowicach.
Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 07 czerwca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ROPS.PSO.3321.US.32.2017 – Kompleksowa organizacja i realizacja dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji dwóch wizyt studyjnych liczących do 13 uczestników każda, która obejmuje świadczenie usług transportowych, noclegowych, restauracyjnych, ubezpieczeniowych oraz organizacji wizyt z podziałem na części merytoryczną i dobre praktyki. Wizyty studyjne organizowane są w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.32.2017 – Kompleksowa organizacja i realizacja dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.29.2017 – Wybór osób prowadzących warsztaty weekendowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.29.2017 – Wybór osób prowadzących warsztaty weekendowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.28.2017 – Wybór osób do realizacji działań w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.28.2017 – Wybór osób do realizacji działań w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.27.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas turnusu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwutygodniowego turnusu terapeutycznego dla rodzin, który odbędzie się w terminie od 16 do 29 sierpnia 2017 roku.
 2. Usługa obejmuje 13 noclegów oraz wyżywienie, na które składają się: 13 śniadań, 14 obiadów, 13 kolacji, 14 mini bufetów z napojami i przekąskami, udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sala wykładowa swobodnie mieszcząca co najmniej 50 osób, 1 sala wykładowa swobodnie mieszcząca co najmniej 30 osób oraz 5 salek szkoleniowych/warsztatowych/pokoi 2-osobowych do realizacji terapii, we wszystkie czternaście dni turnusu terapeutycznego, udostępnienie 2 sal zabaw dla dzieci, w tym jednej sali swobodnie mieszczącej co najmniej 22 dzieci jednocześnie oraz jednej sali swobodnie mieszczącej co najmniej 10 dzieci jednocześnie, we wszystkie czternaście dni turnusu przez co najmniej 9 godzin dziennie każda oraz udostępnienie 1 sali do ćwiczeń o powierzchni minimum 50 m2 przystosowanej do zajęć rehabilitacyjnych i gimnastycznych.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.27.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas turnusu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Przygotowanie, opracowanie i publikacja cyklu 3 artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 18 maja 2017 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, opracowanie i publikacja cyklu 3 artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem artykułów będzie przybliżenie czytelnikom problemów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie możliwości znalezienia potencjalnych rodzin adopcyjnych gotowych przysposobić dzieci starsze oraz niepełnosprawne, a także rodzeństwa. Cykl zostanie zrealizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
FORUM S.A.
ul. Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa
Cena oferty: 8.004,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma FORUM S.A. z siedzibą w Warszawie (02-056) przy ulicy Filtrowej 63/43.

ROPS.PSO.3321.US.26.2017 – Wybór wykonawców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w wymiarze 30 godzin zegarowych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.26.2017 – Wybór wykonawców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej z obszaru tematycznego „Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ROPS.PSO.3321.US.21.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 2 części:
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.21.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.23.2017 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii oraz zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii oraz zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz dzieci przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Katowicach.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.23.2017 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii oraz zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ROPS.PSO.3321.US.25.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.25.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Zakup usługi kompleksowej obsługi i organizacji imprezy plenerowej pod nazwą Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej Tydzień Ekonomii Społecznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi i organizacji imprezy plenerowej pod nazwą Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej Tydzień Ekonomii Społecznej. czytaj dalej o: Zakup usługi kompleksowej obsługi i organizacji imprezy plenerowej pod nazwą Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej Tydzień Ekonomii Społecznej.

ROPS.PSO.3321.US.22.2017 – Kompleksowa diagnoza FAS / FASD dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy FAS / FASD dla maksymalnie 60 dzieci w wieku od 11 miesięcy do 18 lat – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.22.2017 – Kompleksowa diagnoza FAS / FASD dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.24.2017 – Prowadzenie modułów tematycznych organizowanych w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi realizacji dwóch modułów tematycznych, każdy w wymiarze 3 godzin dydaktycznych prowadzenia zajęć i 3 godzin dydaktycznych, obejmujących udział w dyskusji i wymianę doświadczeń (łącznie 6 godzin dydaktycznych), organizowanych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.24.2017 – Prowadzenie modułów tematycznych organizowanych w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek monochromatycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek monochromatycznych, podzielona na 2 części:
Część I – Zestawy komputerowe – 10 sztuk,
Część II – Drukarki monochromatyczne – 10 sztuk.

czytaj dalej o: Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek monochromatycznych

ROPS.PSO.3321.US.17.2017 – Świadczenie usługi cateringowej podczas pikniku dla 350 osób w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie organizowanego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi cateringowej podczas pikniku dla 350 osób w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie organizowanego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.17.2017 – Świadczenie usługi cateringowej podczas pikniku dla 350 osób w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie organizowanego w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ROPS.PSO.3321.US.19.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

Część I – Problematyka FAS w ujęciu interdyscyplinarnym:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Problematyka FAS w ujęciu interdyscyplinarnym w wymiarze 16 godzin dydaktycznych dla 1 grupy (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 2. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 32. Łączna liczba dni szkoleniowych: 4.

Część II – Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia w wymiarze 24 godzin dydaktycznych dla 1 grupy (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 2. Łączna liczba godzin: 48. Łączna liczba dni szkoleniowych: 6.

Część III – Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dla 1 grupy (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 2. Łączna liczba godzin: 16. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.19.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek monochromatycznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek monochromatycznych, podzielona na 2 części:
Część I – Zestawy komputerowe – 10 sztuk,
Część II – Drukarki monochromatyczne – 10 sztuk.

czytaj dalej o: Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek monochromatycznych.

ROPS.PSO.3321.US.20.2017 – Prowadzenie modułów tematycznych organizowanych w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi realizacji czterech modułów tematycznych, każdy w wymiarze 3 godzin dydaktycznych prowadzenia zajęć i 3 godzin dydaktycznych, obejmujących udział w dyskusji i wymianę doświadczeń (łącznie 6 godzin dydaktycznych), organizowanych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.20.2017 – Prowadzenie modułów tematycznych organizowanych w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ROPS.PSO.3321.US.18.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:
Część I – Trening zastępowania agresji:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Trening zastępowania agresji w wymiarze 40 godzin dydaktycznych (łącznie 4 dni szkoleniowe, realizowane wyjazdowo) dla 1 grupy szkoleniowej (około 20 osób w grupie).

Część II – Trening interpersonalny z elementami profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Trening interpersonalny z elementami profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego w wymiarze 25 godzin dydaktycznych (łącznie 3 dni szkoleniowe, realizowane wyjazdowo) dla 1 grupy szkoleniowej (około 20 osób w grupie).
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.18.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.16.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu trzech szkoleń realizowanych w formie warsztatów pod nazwą Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii w łącznym wymiarze 72 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie miasta Katowice.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.16.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.15.2017 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzeniu konsultacji i diagnozy otolaryngologicznej, audiologicznej oraz psychiatrycznej dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Część I – Konsultacja i diagnoza otolaryngologiczna i audiologiczna dzieci:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzeniu konsultacji i diagnozy otolaryngologicznej i audiologicznej wraz z wystawieniem pisemnej opinii dotyczącej przeprowadzonej diagnozy trójki dzieci w wieku: 8, 12 i 14 lat.
 2. Świadczenie usług medycznych będzie wykonywane w siedzibie Wykonawcy, na terenie miasta Częstochowa, w dniach roboczych między godziną 08:00 a 18:00.
 3. Terminy realizacji usług medycznych będą ustalane telefonicznie lub mailowo, indywidualnie dla każdego dziecka.
 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz dzieci wyznaczonych do konsultacji wraz z potrzebnymi danymi oraz listę do potwierdzenia udziału w konsultacji, na której Wykonawca powinien zebrać podpisy od opiekunów prawnych uczestników.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.15.2017 – Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzeniu konsultacji i diagnozy otolaryngologicznej, audiologicznej oraz psychiatrycznej dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

czytaj dalej o: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.14.2017 – Prowadzenie modułów tematycznych organizowanych w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi realizacji czterech modułów tematycznych, każdy w wymiarze 3 godzin dydaktycznych prowadzenia zajęć i 3 godzin dydaktycznych, obejmujących udział w dyskusji i wymianę doświadczeń (łącznie 6 godzin dydaktycznych), organizowanych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.14.2017 – Prowadzenie modułów tematycznych organizowanych w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ROPS.PSO.3321.US.11.2017 – Wybór wykonawcy do realizacji superwizji indywidualnej i grupowej w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji indywidualnej i grupowej dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów i pedagogów).
 2. Celem superwizji indywidualnej i grupowej realizowanej w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych będzie rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych personelu ośrodków adopcyjnych związanych z wykonywaniem przez niego pracy zawodowej, a w konsekwencji podniesie jej efektywności.
 3. Superwizja indywidualna i grupowa będzie dotyczyła wszystkich obszarów związanych z realizacją zadań przez pracowników ośrodków adopcyjnych, w tym:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.11.2017 – Wybór wykonawcy do realizacji superwizji indywidualnej i grupowej w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.13.2017 – Wybór wykonawców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.13.2017 – Wybór wykonawców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ROPS.PSO.3321.US.9.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.9.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.