Kategoria: Zapytania ofertowe

Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 10 sierpnia 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, obejmującej:
– Plakaty informujące o II Targach Ekonomii Społecznej,
– Bilbordy promujące II Targi Ekonomii Społecznej,
– Audycje radiowe dotyczące w szczególności II Targów Ekonomii Społecznej:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.117.2018 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowych szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Część I – obsługa dwóch jednodniowych szkoleń na terenie miasta Bielsko Biała:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę jednodniowych szkoleń na temat Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, każdorazowo dla 3 grup szkoleniowych, każda grupa licząca po maksymalnie 18 osób. Szkolenia odbędą się w godzinach między 09:00 a 15:15, w dniach 07 listopada 2018 roku oraz 08 listopada 2018 roku na terenie miasta Bielsko Biała. Usługa obejmuje każdorazowo najem trzech sal szkoleniowych oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.

Część II – obsługa dwóch jednodniowych szkoleń na terenie miasta Częstochowa:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę jednodniowych szkoleń na temat Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, każdorazowo dla 3 grup szkoleniowych, każda grupa licząca po maksymalnie 18 osób. Szkolenia odbędą się w godzinach między 09:00 a 15:15, w dniach 29 października 2018 roku oraz 30 października 2018 roku na terenie miasta Częstochowa. Usługa obejmuje każdorazowo najem trzech sal szkoleniowych oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.

Część III – obsługa dwóch jednodniowych szkoleń na terenie miasta Rybnik:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę jednodniowych szkoleń na temat Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, każdorazowo dla 3 grup szkoleniowych, każda grupa licząca po maksymalnie 18 osób. Szkolenia odbędą się w godzinach między 09:00 a 15:15, w dniach 17 października 2018 roku oraz 18 października 2018 roku na terenie miasta Rybnik. Usługa obejmuje każdorazowo najem trzech sal szkoleniowych oraz wyżywienie, na które składają się: przerwa kawowa oraz obiad.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.117.2018 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowych szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ROPS.PSO.3321.US.119.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą FAS/FASD – diagnoza i formy terapii. Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenie będzie doskonalenie wiedzy uczestników w zakresie diagnostyki Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych, a także zapoznanie ich z metodami pracy i terapii dzieci, u których takie zaburzenia stwierdzono. Szkolenie ma przygotować uczestników do prowadzenia diagnozy zaburzeń ze spektrum FASD z wykorzystaniem 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego lub innego narzędzia diagnostycznego FAS/FASD. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.119.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.118.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy. Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 25 osób. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie pomagania dzieciom, które jej doświadczyły, to jest: przygotowanie do interwencji, diagnozy oraz pomocy psychologicznej i pedagogicznej w tym zakresie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.118.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.116.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja bloku szkoleniowego pod nazwą Wiedzieć więcej – lepiej rozumieć. Blok szkoleniowy składa się z dwóch warsztatów: Porozmawiajmy o adopcjiJa Rodzic oraz coachingu rodzicielskiego. Blok szkoleniowy ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup uczestników warsztatów: 1, liczba grup uczestników coachingu: 2. Maksymalna liczba uczestników warsztatów: 20 osób. Maksymalna liczba uczestników sesji coachingowej: 16 rodzin (32 osoby). Celem bloku szkoleniowego jest pogłębienie zagadnień związanych z problematyką jawności adopcji oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami związanymi z byciem rodzicem, a także ewentualnymi problemami wychowawczymi. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.116.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Projekt i wykonanie narzędzia informatycznego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 20 lipca 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i udostępnienie narzędzia w postaci interaktywnej mapy potrzeb sektora ekonomii społecznej województwa śląskiego. Narzędzie będzie agregowało i prezentowało dane o podmiotach ekonomii społecznej (PES) województwa śląskiego, oferujących różnego rodzaju produkty i usługi, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Z drugiej strony będzie pokazywało zapotrzebowanie na te usługi w ujęciu terytorialnym (wśród gmin, jak i na poziomie całego regionu). Ponadto, narzędzie będzie umożliwiało generowanie graficznych prezentacji na wykresach (tak, aby można było uchwycić zmianę trendów/sytuacji w określonym przedziale czasu). Ponieważ nie wszystkie dane będą skwantyfikowane, generowanie wykresów będzie dotyczyło tylko niektórych zmiennych, wskazanych przez Zamawiającego (np. liczba osób zatrudnionych w PES; przyrost/spadek zatrudnienia, procentowy udział branż, w których działają PES; liczba/procent gmin stosujących klauzule społeczne; liczba/procent osób bezrobotnych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie). Narzędzie będzie umożliwiało porównywanie i generowanie wykresów dot. ww. zmiennych w okresach półrocznych i rocznych oraz prezentowanie zachodzących trendów. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Projekt i wykonanie narzędzia informatycznego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.114.2018 – Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci na terenie Wodzisławia Śląskiego organizowana w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na realizacji terapii EEG Biofeedback dla maksymalnie 15 dzieci w wieku powyżej 6 lat na terenie miasta Wodzisław Śląski organizowanej w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.114.2018 – Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci na terenie Wodzisławia Śląskiego organizowana w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.112.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia problemu alkoholowego oraz przemocy w rodzinie. Warsztaty mają trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni warsztatowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Warsztaty mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kwalifikacji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym z problemem alkoholowym w zakresie m.in. podejmowania interwencji w sytuacji wystąpienia kryzysu związanego z problemem alkoholowym i przemocą. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.112.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.111.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne – praca ze sprawcą przemocy w rodzinie. Warsztaty mają trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni warsztatowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Warsztaty mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kwalifikacji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym z problemem alkoholowym w zakresie m.in. pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie, w tym z realizacji programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.111.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.110.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Zarządzanie zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warsztaty mają trwać 28 godzin dydaktycznych (4 dni warsztatowe, każdy po 7 godzin dydaktycznych). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Warsztaty mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kwalifikacji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym z problemem alkoholowym w zakresie m.in. organizacji pracy i zarządzania zespołem interdyscyplinarnym.  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.110.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.113.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Wykorzystanie podejścia psychodynamicznego w procesie kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, 1 + 1). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 25 osób. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom podstawowych założeń podejścia psychodynamicznego oraz możliwości jego wykorzystania w procesie diagnozy i pracy z kandydatami na rodziców adopcyjnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.113.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.115.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Ochrona danych osobowych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zmian wynikających z obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Środki przeznaczone na realizację niniejszego zamówienia wynoszą: 7.298,67 zł brutto

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.115.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.109.2018 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej pod nazwą RODO w sektorze ekonomii społecznej w kontekście współpracy I i III sektora w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora biznesu, administracji i ekonomii społecznej w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej. Forum Międzysektorowe z ww. obszaru organizowane jest w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.109.2018 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ROPS.PSO.3321.US.108.2018 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej pod nazwą Zamówienia społecznie odpowiedzialne jako instrument wspomagający rozwój sektora ekonomii społecznej w gminie w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora biznesu, administracji i ekonomii społecznej w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej. Forum Międzysektorowe z ww. obszaru organizowane jest w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.108.2018 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ROPS.PSO.3321.US.107.2018 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej pod nazwą Lifting miast, czyli rewitalizacja w śląskim w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora biznesu, administracji i ekonomii społecznej w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej. Forum Międzysektorowe z ww. obszaru organizowane jest w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.107.2018 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ROPS.PSO.3321.US.106.2018 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne, jako szansa na wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju województwa śląskiego w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora biznesu, administracji i ekonomii społecznej w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej. Forum Międzysektorowe z ww. obszaru organizowane jest w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.106.2018 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ROPS.PSO.3321.US.105.2018 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana w wymiarze maksymalnie 200 godzin zegarowych do dnia 31 października 2018 roku na terenie miasta Wodzisław Śląski, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.105.2018 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Zapytanie ofertowe z dnia 10 lipca 2018 roku dotyczące zapewnienia animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 9 września 2018 roku na terenie Parku Lisiniec w Częstochowie.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

  • Janina Piecha Spółka Jawna
  • Saska 11, 40-748 Katowice
  • Cena oferty brutto: 2 300,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego postawione w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza tj. uzyskała najwięcej punktów w kryterium łączna cena brutto.


czytaj dalej o: Zapytanie ofertowe z dnia 10 lipca 2018 roku dotyczące zapewnienia animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 9 września 2018 roku na terenie Parku Lisiniec w Częstochowie.

ROPS.PSO.3321.US.104.2018 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Seminarium odbędzie się na terenie miasta Katowice w dniu 14 września 2018 roku. Świadczenie usług polega na zapewnieniu wyżywienia oraz udostępnieniu zaplecza konferencyjnego i sprzętu podczas spotkania w obiekcie o standardzie minimum 3 gwiazdek. Obiekt powinien być o standardzie nie mniejszym niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii *** (trzy gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Baza żywieniowa oraz sale szkoleniowo-konferencyjne muszą znajdować się w tym samym budynku. Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajdować się w odległości nie większej niż pięć kilometrów (5 km) od centrum Katowic (Dworca PKP). Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.104.2018 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 150 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 02lipca 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 150 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

czytaj dalej o: Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 150 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.103.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą RODO – zasady, prawa i obowiązki w obszarze przetwarzania danych osobowych. Szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy, 6 godzin dydaktycznych szkolenia, 2 godziny dydaktyczne indywidualnych konsultacji z trenerem). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 25 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, 1 + 1, 12 godzin dydaktycznych szkolenia oraz 4 godziny dydaktyczne indywidualnych konsultacji z trenerem) dla łącznie maksymalnie 50 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zmian wynikających z obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie nowych zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.103.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.98.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 19 do 21 września 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
b) od 10 do 12 października 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.98.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.102.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch dwudniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 18 do 19 października 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
b) od 08 do 09 listopada 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.102.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.101.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Ochrona danych osobowych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zmian wynikających z obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.101.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.99.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się w terminie od 19 do 21 września 2018 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.99.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.95.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzech trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 26 do 28 września 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 21 uczestników każda),
b) od 24 do 26 października 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 21 uczestników każda),
c) od 12 do 14 listopada 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć, to jest 2 grupy po 21 uczestników każda),
Łącznie przewiduje się maksymalnie 126 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.95.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.94.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 12 do 14 września 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć). Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.94.2018 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.96.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu ośmiu szkoleń pod nazwą Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Celem szkoleń jest przedstawienie znaczenia pracy zespołowej, wzmocnienie integracji, komunikacji i współpracy pomiędzy podmiotami, które będą ze sobą kooperowały. Szkolenia odbędą się w 4 subregionach województwa śląskiego (to jest na terenie następujących miast: Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik). W każdym subregionie mają się odbyć 2 szkolenia z ww. tematu adresowane do 2 różnych grup docelowych (szkolenie I dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych oraz szkolenie II dla pracowników operacyjnych instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych). Każde szkolenie (szkolenie I i szkolenie II), w każdym z subregionów, ma trwać 7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) i zostać przeprowadzone dla 3 grup szkoleniowych/warsztatowych (każde), każda licząca maksymalnie 18 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 168 godzin dydaktycznych (8 dni szkoleniowych) dla łącznie 24 grup uczestników (łącznie około 430 osób). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.96.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdania końcowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z realizacji projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

I. Przedmiot i opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie kontroli finansowej sprawozdania końcowego opracowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS), w związku z realizacją projektu Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin, w latach 2016-2018. czytaj dalej o: Przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdania końcowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z realizacji projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

ROPS.PSO.3321.US.100.2018 – Realizacja terapii metodą Tomatisa dla dzieci na terenie Wodzisławia Śląskiego organizowana w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na realizacji terapii metodą Tomatisa dla maksymalnie 40 dzieci na terenie miasta Wodzisław Śląski organizowanej w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Uczestnicy: Dzieci przysposobione z terenu województwa śląskiego. Liczba uczestników: maksymalnie 40 dzieci. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.100.2018 – Realizacja terapii metodą Tomatisa dla dzieci na terenie Wodzisławia Śląskiego organizowana w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.