Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.59.2020 – Prowadzenie miejsc czasowego pobytu (MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID 19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Kadry DPS vs COVID 19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi polegającej na prowadzeniu w jednym obiekcie mieszkalnym 25 miejsc czasowego pobytu (25 miejsc noclegowych/bytowych, dalej zwanych MCP lub obiektem MCP) dla dorosłych/pełnoletnich mieszkańców domów pomocy społecznej (mieszkańców DPS) powracających z oddziałów szpitalnych lub kandydatów na mieszkańców DPS (dalej zwanych mieszkańcami lub mieszkańcami MCP). W ramach prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobligowany jest zapewnić:

 1. Odpowiednie warunki noclegowe (bytowe) dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP przez 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu,
 2. Odpowiednie żywienie (w tym również stosowanie specjalistycznych programów żywieniowych – diet) dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP na dzień, składające się co najmniej z: 1 śniadania, 1 drugiego śniadania, 1 obiadu, 1 kolacji wraz z nieograniczonym dostępem do: zaparzonej herbaty czarnej z dodatkami (wg potrzeb z: cukrem, cytryną, miodem), zaparzonej kawy rozpuszczalnej z dodatkami (wg potrzeb z: cukrem, mleczkiem), wody mineralnej/źródlanej niegazowanej z dodatkami (wg potrzeb z: cytryną, miętą) oraz podstawowych produktów żywnościowych (wg potrzeb: chleb, masło, wędlina, dżem, itp.),
 3. Świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i medycznych dla maksymalnie 25 mieszkańców MCP przez 24 godziny na dobę,
 4. Świadczenie usług w zakresie co najmniej 3-krotnego przetestowania na obecność COVID 19 każdego z mieszkańców MCP,
 5. Obsługę organizacyjną (Koordynatora zadania) wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.59.2020 – Prowadzenie miejsc czasowego pobytu (MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID 19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Kadry DPS vs COVID 19.

Przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim w terminie 90 dni od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie później niż do 30 października 2020 r. w dwóch etapach:
I etap: przeprowadzenie analizy danych zastanych, analiza marki w przestrzeni wirtualnej, przygotowanie i przekazanie raportu metodologicznego wraz z narzędziami badawczymi,
II etap: przeprowadzenie badań, zagregowanie i przeanalizowanie danych, opracowanie i przekazanie raportu z badania i prezentacji, przeprowadzenie warsztatu rekomendacyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: Przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim

Sukcesywna usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:

Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19 w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania pomieszczeń oraz sprzętów w domach pomocy społecznej, w których wystąpiło zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u pracowników i/lub mieszkańców, oraz w schroniskach dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi na terenie województwa śląskiego. Usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania będzie realizowana w placówkach całodobowej opieki na terenie województwa śląskiego:
a) Domy Pomocy Społecznej, w których wystąpiło zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u pensjonariuszy i/lub personelu placówki około 8 placówek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby placówek w przypadku zdiagnozowania nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
b) Schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi zrekrutowane do udziału w projekcie. Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje około 50 schronisk. Podana liczba placówek jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu ilościowego placówek do dezynfekcji/dekontaminacji.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia katalogu instytucji objętych usługą dezynfekcji.

czytaj dalej o: Sukcesywna usługa dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ROPS.PSO.3321.US.31.2020 – Realizacja zajęć edukacyjnych w formie e-kursu pt. Wirus w koronie dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w formie e-kursu pod nazwą Wirus w koronie. E-kurs ma składać się łącznie z 12 niezależnych filmów (odcinków), każdy trwający nie więcej niż 20 minut, na następujące tematy:

 • Co to jest bakteria i wirus? Dlaczego wirus ma koronę? (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Mydło, mydło umyje, nawet uszy i szyję … – jak dbać o higienę by ustrzec się zakażenia? (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Moja tarcza ochronna – co to takiego odporność? (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • W zdrowym ciele, zdrowy duch – jak podnosić odporność organizmu? (po 1 filmie/odcinku dla każdej
  z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Co niszczy moją tarczę? – jak dbać o siebie, (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Rozumiem, ze się boisz – o emocjach w czasie zagrożenia/pandemii (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych).

E-kurs obejmujący zagadnienia związane z chorobami wywołanymi bakteriami i wirusami, w szczególności koronawirusem, sposobami dbania o właściwą higienę, podnoszenia odporności itp. ma zostać zrealizowany dla dzieci w dwóch różnych grupach wiekowych, tzn. grupa I – dzieci w wieku poniżej 9 lat, grupa II – dzieci w wieku powyżej 9 lat. Zatem łącznie do realizacji jest 12 filmów/odcinków (w tym: 6 filmów/odcinków dla dzieci poniżej 9 roku życia i 6 filmów/odcinków dla dzieci powyżej 9 roku życia) na łącznie maksymalnie 4 godziny zegarowe (12 filmów/odcinków (6+6) x 20 minut każdy = 240 minut nagrania = 4 godziny zegarowe nagrania). Wszystkie prezentowane treści w poszczególnych filmach/odcinkach wchodzących w skład e-kursu muszą być zgodne
z aktualną wiedzą naukową. Dodatkowo, Wykonawca do każdego filmu/odcinka musi przygotować materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (plików *.pdf) dotyczące omawianego tematu (zestaw ćwiczeń lub karty pracy) do zrealizowania przez opiekuna w placówce w formie grupowej. Pod pojęciem materiały dydaktyczne należy rozumieć opracowania odpowiednio przygotowane i stosownie dobrane do wieku dzieci (poniżej 9 lat oraz powyżej 9 lat), takie jak: kolorowanki, propozycje eksperymentów, zestawy ćwiczeń, zestawy gier, krzyżówki, rebusy, konspekty zajęć plastycznych i/lub muzycznych i/lub ruchowych, itp. Celem e-kursu dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej jest przekazanie im w przystępny sposób istotnych treści mających wpływ na zrozumienie obecnej sytuacji związanej z pandemią. Z pomocą wychowawców i opracowanych materiałów dydaktycznych, dzieci oswoją się z podstawowymi pojęciami z zakresu dbania o swoje zdrowie, będą miały możliwość, dzięki pozyskanej wiedzy, skuteczniej dbać o siebie i innych poprzez odpowiednie zachowanie. Dodatkowo, e-kurs ma także za zadanie obniżyć poziom stresu u dzieci, a także pozwolić im nie bać się swoich emocji związanych z epidemią. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest do nagrania na pamięć przenośną (pendrive) wszystkich filmów/odcinków i materiałów dydaktycznych (1 pamięć przenośna = 1 komplet dokumentów, to jest komplet dla grupy I czyli dzieci poniżej 9 roku życia: 6 filmów/odcinków + materiały dydaktyczne do wszystkich tych filmów/odcinków oraz dla grupy II to jest dzieci powyżej 9 roku życia: 6 filmów/odcinków + materiały dydaktyczne do wszystkich tych filmów/odcinków) oraz przesłanie łącznie 161 kopii na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.31.2020 – Realizacja zajęć edukacyjnych w formie e-kursu pt. Wirus w koronie dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Usługa kompleksowej przeprowadzki Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu do nowej lokalizacji na terenie miasta Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi kompleksowej przeprowadzki siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach przy ul. Modelarskiej oraz siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu przy ul. Krzywej do nowej siedziby zlokalizowanej na terenie miasta Katowice przy ul. Granicznej. Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zgodnie z załączonym wykazem czynności, świadczenie usługi odbywać się będzie wyłącznie
  od poniedziałku do piątku, wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne.
 4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres: od daty zawartej w umowie do dnia 30 czerwca 2020 roku.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w terminie 5-9 czerwca 2020 r. (piątek, poniedziałek, wtorek). Wykonawca winien ustalić termin i godzinę wizji lokalnej z Kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach – tel.: 32 730 68 71 (dotyczy przeprowadzki na terenie miasta Katowice) lub z Kierownikiem Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu – tel.: 32 266 84 19 (dotyczy przeprowadzki z Sosnowca do Katowic).

czytaj dalej o: Usługa kompleksowej przeprowadzki Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu do nowej lokalizacji na terenie miasta Katowice

ROPS.PSO.3321.US.64.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć pod nazwą Emocje pod kontrolą – trening kompetencji emocjonalnych wraz z indywidualnymi konsultacjami trener-rodzina adopcyjna, które odbędą się w terminie od 11 do 13 września 2020 roku (piątek + sobota + niedziela). Łącznie przewiduje się maksymalnie 19 osób dorosłych (16 uczestników zajęć (rodziców) + 3 prowadzących zajęcia (w tym: 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla osób dorosłych (rodziców); 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla dzieci oraz 1 opiekun/animator dla dzieci) oraz maksymalnie 12 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Usługa obejmuje najem 3 sal szkoleniowych przystosowanych do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 mini bufetów z napojami i przekąskami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.64.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.63.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć pod nazwą Dziecięca trauma, które odbędą się w terminie od 24 do 25 października 2020 roku (sobota – niedziela). Łącznie przewiduje się maksymalnie 19 osób dorosłych (16 uczestników zajęć (rodziców) + 3 prowadzących zajęcia (w tym: 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla osób dorosłych (rodziców); 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla dzieci oraz 1 opiekun/animator wspomagający warsztaty dla dzieci) oraz maksymalnie 12 dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Usługa obejmuje najem 2 sal szkoleniowych przystosowanych do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 mini bufety z napojami i przekąskami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.63.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.51.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć pod nazwą Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania, które odbędą się w terminie od 23 do 24 lipca 2020 roku (czwartek – piątek). Łącznie przewiduje się maksymalnie 17 osób dorosłych (16 uczestników zajęć + 1 trener). Usługa obejmuje najem 1 sali szkoleniowej przystosowanej do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.51.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.46.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć pod nazwą „Nastolatek i ja” – wsparcie dziecka w okresie dojrzewania, które odbędą się w terminie od 26 do 27 września 2020 roku (sobota – niedziela). Łącznie przewiduje się maksymalnie 19 osób dorosłych (16 uczestników zajęć (rodziców) + 3 prowadzących zajęcia (w tym: 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla osób dorosłych (rodziców); 1 trener, który będzie prowadził zajęcia dla dzieci oraz 1 opiekun/animator wspomagający warsztaty dla dzieci) oraz maksymalnie 12 dzieci w wieku 10+. Usługa obejmuje najem 2 sal szkoleniowych przystosowanych do wielkości grupy w każdy dzień zajęć, 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 mini bufety z napojami i przekąskami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.46.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.60.2020 – Realizacja konsultacji prawnych dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 150 godzin zegarowych konsultacji prawnych dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 2. Uczestnikami będą przedstawiciele instytucji systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, placówek wsparcia dziennego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą – rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, wychowawcy i opiekunowie w całodobowych placówkach. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie. Szacunkowa liczba uczestników konsultacji prawnych to około 75 osób.
 3. Celem działania będzie wsparcie w zakresie interpretacji przepisów – zarówno wynikających ze zmian procedowanych z uwagi na zagrożenia epidemiczne, jak i pomoc prawną w bieżących sprawach związanych z działalnością jednostki (m.in. kwestie związane z przyznawaniem świadczeń, wydawaniem decyzji administracyjnych, itp.).
 4. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 18 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania limitu godzin.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.60.2020 – Realizacja konsultacji prawnych dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ROPS.PSO.3321.US.44.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 16 osób. Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji w umiejętności z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.44.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.32.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Diagnoza i co dalej? – wspieranie rozwoju dziecka z FAS/FASD. Warsztaty mają być zrealizowane dla 2 grup. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty). Zatem łącznie do zrealizowana są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty, grupa I: sobota + sobota (2 dni szkoleniowe), grupa II: sobota + sobota (2 dni szkoleniowe) dla łącznie maksymalnie 16 par, czyli 32 osób dorosłych. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy rodziców adopcyjnych z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spectrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju, a także zapoznanie ich z metodami terapii i możliwościami wsparcia rozwoju dziecka przez rodzica. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo podczas trwania warsztatów Wykonawca zapewnił opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat (maksymalnie 12 dzieci w każdej grupie, czyli łącznie maksymalnie 24 dzieci). Opieka dla dzieci ma być realizowana w formie zajęć wspomagających dla dzieci celem stymulowania ich rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego, m.in. poprzez wykorzystanie różnorodnych metod terapeutycznych i/lub integracyjnych i/lub zabaw i/lub gier dydaktycznych. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.32.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.53.2020 – Realizacja usług psychoterapeutycznych i konsultacyjnych dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja, przez co najmniej dwóch psychoterapeutów, następujących spotkań:
a) 35 diagnostycznych konsultacji psychologicznych dla dzieci od 8-go roku życia (trwających nie krócej niż 60 minut każda) zakończonych wydaniem na piśmie wniosków z przeprowadzonej diagnozy,
b) 210 indywidualnych sesji psychoterapeutycznych dla dzieci (trwających około 45 minut każda),
c) 50 konsultacji psychologicznych dla rodziców/opiekunów (trwających około 45 minut każda).
2) Uczestnikami będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i dzieci już przysposobione oraz rodzice adopcyjni, którzy są uczestnikami projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych i mieszkają na terenie województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę dzieci wraz z danymi kontaktowymi do ich opiekunów Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie.
3) Celem działania będzie pomoc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami i przebytymi traumami, a także eliminowanie występujących u dzieci zaburzeń, w tym zaburzeń reaktywnych, lękowych i emocjonalnych. Psychoterapia ma również przyczynić się do podniesienia kompetencji interpersonalnych dzieci, a także budowania ich pozytywnej samooceny. Konsultacje psychologiczne mają wspomóc rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dziecka, a także wzmocnić ich kompetencje wychowawcze.
4) Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie wybranych miejscowości województwa śląskiego (Bielsko-Biała, Będzin, Gliwice, Katowice, Rybnik) w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę. Realizacja usługi winna się odbywać w tym samym miejscu dla poszczególnych dzieci – Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby przykładowo dla jednego dziecka część spotkań odbywała się w gabinecie na terenie miejscowości Bielsko-Biała, a druga część – w Katowicach.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.53.2020 – Realizacja usług psychoterapeutycznych i konsultacyjnych dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.52.2020 – Wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Zamówienie jest podzielone na 3 części:
Część I – Realizacja diagnozy i terapii SI na terenie miejscowości Wodzisław Śląski i/lub Rybnik:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 30 diagnoz i 750 godzin terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Wodzisław Śląski i/lub Rybnik, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.
Część II – Realizacja diagnozy i terapii SI na terenie miejscowości Bielsko-Biała:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 20 diagnoz i 500 godzin terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Bielsko-Biała, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.
Część III – Realizacja diagnozy i terapii SI na terenie miejscowości Częstochowa:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 15 diagnoz i 375 godzin terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Częstochowa, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.52.2020 – Wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.62.2020 – Realizacja usługi coachingu indywidualnego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 280 godzin zegarowych coachingu indywidualnego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 2. Uczestnikami będą: asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozostali pracownicy: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i ośrodków adopcyjnych pracujących bezpośrednio z rodziną. Ponadto, uczestnikami będą również: pracownicy placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie. Szacunkowa liczba uczestników wsparcia to około 120 osób.
 3. Celem działania będzie wsparcie merytoryczne pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozwoju, poprawie efektywności realizacji obowiązków służbowych w okresie zagrożenia stanem epidemii ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie zdrowia psychicznego.
 4. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 18 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania limitu godzin.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.62.2020 – Realizacja usługi coachingu indywidualnego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.61.2020 – Realizacja usługi wsparcia psychologicznego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 150 godzin zegarowych wsparcia psychologicznego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 2. Uczestnikami będą osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in.: rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, pracownicy placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, wychowawcy i opiekunowie osób usamodzielniających się i przebywających w mieszkaniach treningowych, a także asystenci rodziny, pracownicy ośrodków adopcyjnych oraz ośrodków interwencji kryzysowej prowadzący całodobowe placówki wsparcia. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie. Szacunkowa liczba uczestników wsparcia psychologicznego to około 75 osób.
 3. Celem działania będzie wzmocnienie psychiczne uczestników, profilaktyka stresu i bieżąca pomoc w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie związane z izolacją spowodowaną okresem wprowadzenia stanu epidemicznego.
 4. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 18 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania limitu godzin.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.61.2020 – Realizacja usługi wsparcia psychologicznego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.58.2020 – Realizacja e-kursu pt. Zrozumieć dziecko z FAS dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja e-kursu dla rodziców adopcyjnych pod nazwą Zrozumieć dziecko z FAS. E-kurs ma składać się z 5 niezależnych filmów (odcinków/wykładów), każdy trwający nie mniej niż 1 godzina dydaktyczna, na następujące tematy:

 • Portret psychologiczny i funkcjonowanie dziecka z FAS,
 • Diagnoza FAS – czyli co?
 • Specjalistyczne wsparcie dziecka ze zdiagnozowanym FAS,
 • Płodowy Zespół Alkoholowy a przywiązanie,
 • Metody rodzicielskie wspierające rozwój dziecka z FAS w różnych obszarach.

Zatem łącznie do realizacji jest 5 filmów/odcinków/wykładów, na łącznie co najmniej 5 godzin dydaktycznych. Ponadto, Wykonawca do każdego filmu/odcinka/wykładu musi przygotować opracowanie w formie elektronicznego skryptu dotyczącego omawianego tematu, jak również innych zagadnień z tego obszaru do samodzielnego zgłębienia wiedzy, wskazówki wychowawcze i ewentualne zadania i ćwiczenia do indywidualnego samodzielnego przeprowadzenia/rozwiązania w domu. Wykonawca zobligowany jest również do zamieszczenia ww. filmów i materiałów dydaktycznych na zapewnionej we własnym zakresie platformie edukacyjnej oraz udostępnienie danych dostępowych do tej platformy uczestnikom e-kursu oraz Zamawiającemu. Celem e-kursu jest przygotowanie zagadnień w taki sposób, by uczestnik miał możliwość odtworzenia materiału w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie, a także by samodzielnie mógł pogłębiać wiedzę dzięki dodatkowym materiałom dydaktycznym. Tematyka kursu powinna pozwolić na zapoznanie uczestników tematyką płodowego zespołu alkoholowego, a także zapoznać ich z metodami terapii i możliwościami wsparcia rozwoju dziecka z przedmiotowymi zaburzeniami. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.58.2020 – Realizacja e-kursu pt. Zrozumieć dziecko z FAS dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.57.2020 – Realizacja e-kursu pt. Moje nadaktywne dziecko dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja e-kursu dla rodziców adopcyjnych pod nazwą Moje nadaktywne dziecko. E-kurs ma składać się z 5 niezależnych filmów (odcinków/wykładów), każdy trwający nie mniej niż 1 godzina dydaktyczna, na następujące tematy:

 • Portret psychologiczny i funkcjonowanie dziecka z nadpobudliwością psychoruchową,
 • Prawdy i mity na tematy nadpobudliwości psychoruchowej,
 • Specjalistyczne wsparcie dziecka nadpobudliwego,
 • Metody rodzicielskie wspierające rozwój dziecka z nadpobudliwością w różnych obszarach,
 • Psychoedukacja i interwencja w sytuacjach problemowych (praca w pozytywach, wyznaczanie granic, podstawy komunikacji).

Zatem łącznie do realizacji jest 5 filmów/odcinków/wykładów, na łącznie co najmniej 5 godzin dydaktycznych. Ponadto, Wykonawca do każdego filmu/odcinka/wykładu musi przygotować opracowanie w formie elektronicznego skryptu dotyczącego omawianego tematu, jak również innych zagadnień z tego obszaru do samodzielnego zgłębienia wiedzy, wskazówki wychowawcze i ewentualne zadania i ćwiczenia do indywidualnego samodzielnego przeprowadzenia/rozwiązania w domu. Wykonawca zobligowany jest również do zamieszczenia ww. filmów i materiałów dydaktycznych na zapewnionej we własnym zakresie platformie edukacyjnej oraz udostępnienie danych dostępowych do tej platformy uczestnikom e-kursu oraz Zamawiającemu. Celem e-kursu jest przygotowanie zagadnień w taki sposób, by uczestnik miał możliwość odtworzenia materiału w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie, a także by samodzielnie mógł pogłębiać wiedzę dzięki dodatkowym materiałom dydaktycznym. Tematyka kursu powinna pozwolić na zapoznanie uczestników tematyką nadaktywności ruchowej u dzieci, a także zapoznać ich z możliwościami wsparcia rozwoju dziecka wykazującego nadaktywność. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.57.2020 – Realizacja e-kursu pt. Moje nadaktywne dziecko dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.56.2020 – Realizacja e-kursu pt. Emocje pod kontrolą dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja e-kursu dla rodziców adopcyjnych pod nazwą Emocje pod kontrolą. E-kurs ma składać się z 5 niezależnych filmów (odcinków/wykładów), każdy trwający nie mniej niż 1 godzina dydaktyczna, na następujące tematy:

 • Trudne zachowania dziecka czyli jakie?
 • Jak pomóc dziecku w regulacji emocji?
 • Empatia, mówienie o własnych emocjach, rozumienie potrzeb innych ludzi,
 • Jak skutecznie łagodzić napięcia i wyciszać dziecko?
 • Stres rodzicielski – jak radzić sobie z własnymi emocjami w wychowaniu dziecka.

Zatem łącznie do realizacji jest 5 filmów/odcinków/wykładów, na łącznie co najmniej 5 godzin dydaktycznych. Ponadto, Wykonawca do każdego filmu/odcinka/wykładu musi przygotować opracowanie w formie elektronicznego skryptu dotyczącego omawianego tematu, jak również innych zagadnień z tego obszaru do samodzielnego zgłębienia wiedzy, wskazówki wychowawcze i ewentualne zadania i ćwiczenia do indywidualnego samodzielnego przeprowadzenia/rozwiązania w domu. Wykonawca zobligowany jest również do zamieszczenia ww. filmów i materiałów dydaktycznych na zapewnionej we własnym zakresie platformie edukacyjnej oraz udostępnienie danych dostępowych do tej platformy uczestnikom e-kursu oraz Zamawiającemu. Celem e-kursu jest przygotowanie zagadnień w taki sposób, by uczestnik miał możliwość odtworzenia materiału w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie, a także by samodzielnie mógł pogłębiać wiedzę dzięki dodatkowym materiałom dydaktycznym. Tematyka kursu powinna pozwolić na doskonalenie kompetencji rodziców adopcyjnych, w szczególności poprzez zapoznanie ich z metodami regulacji emocji u dzieci, skutecznego łagodzenia napięć, a także pracy nad własnymi zachowaniami i emocjami. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.56.2020 – Realizacja e-kursu pt. Emocje pod kontrolą dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.55.2020 – Realizacja e-kursu pt. Zaburzenia więzi u dzieci – o czym każdy przyszły rodzin wiedzieć powinien dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja e-kursu dla kandydatów na rodziców adopcyjnych pod nazwą Zaburzenia więzi u dzieci – o czym każdy przyszły rodzic wiedzieć powinien. E-kurs ma składać się z 5 niezależnych filmów (odcinków/wykładów), każdy trwający nie mniej niż 1 godzina dydaktyczna, na następujące tematy:

 • Co to jest więź i jak się tworzy?,
 • Style przywiązania u dzieci,
 • Jakie więzi budują dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej?,
 • Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dzieci z zaburzonym przywiązaniem,
 • Jak rodzic może wspierać dziecko z zaburzonym przywiązaniem?

Zatem łącznie do realizacji jest 5 filmów/odcinków/wykładów, na łącznie co najmniej 5 godzin dydaktycznych. Ponadto, Wykonawca do każdego filmu/odcinka/wykładu musi przygotować opracowanie w formie elektronicznego skryptu dotyczącego omawianego tematu, jak również innych zagadnień z tego obszaru do samodzielnego zgłębienia wiedzy, wskazówki wychowawcze i ewentualne zadania i ćwiczenia do indywidualnego samodzielnego przeprowadzenia/rozwiązania w domu. Wykonawca zobligowany jest również do zamieszczenia ww. filmów i materiałów dydaktycznych na zapewnionej we własnym zakresie platformie edukacyjnej oraz udostępnienie danych dostępowych do tej platformy uczestnikom e-kursu oraz Zamawiającemu. Celem e-kursu jest przygotowanie zagadnień w taki sposób, by uczestnik miał możliwość odtworzenia materiału w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie, a także by samodzielnie mógł pogłębiać wiedzę dzięki dodatkowym materiałom dydaktycznym. Tematyka kursu powinna pozwolić na doskonalenie wiedzy uczestników z zakresu kształtowania się przywiązania oraz jego roli w rozwoju dziecka, a także problematyki zaburzeń więzi, w tym metod diagnozy oraz pracy z dzieckiem z RAD. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.55.2020 – Realizacja e-kursu pt. Zaburzenia więzi u dzieci – o czym każdy przyszły rodzin wiedzieć powinien dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ROPS.PSO.3321.US.54.2020 – Realizacja e-kursu pt. Być mądrym rodzicem adoptowanego dziecka – jak? dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja e-kursu dla rodziców adopcyjnych pod nazwą Być mądrym rodzicem adoptowanego dziecka – jak? E-kurs ma składać się z 8 niezależnych filmów (odcinków/wykładów), każdy trwający nie mniej niż 1 godzina dydaktyczna, na następujące tematy:

 • Rodzinna tajemnica – jak rozmawiać o adopcji i rodzicach biologicznych?,
 • Co gryzie moje dziecko – czyli słów kilka o traumach,
 • Dlaczego mnie nie kochasz? – o przywiązaniu i jego zaburzeniach,
 • Trudne dzieci – zaburzenia zachowania i inne problemy wychowawcze,
 • Mała księżniczka i Piotruś Pan – jak radzić sobie z emocjami dziecka?,
 • Mówił dziad do obrazu … – skuteczna komunikacja z dzieckiem,
 • Kij i marchewka – przegląd metod wychowawczych,
 • Koło ratunkowe – najczęstsze błędy rodzicielskie i jak ich uniknąć.

Zatem łącznie do realizacji jest 8 filmów/odcinków/wykładów, na łącznie co najmniej 8 godzin dydaktycznych. Ponadto, Wykonawca do każdego filmu/odcinka/wykładu musi przygotować opracowanie w formie elektronicznego skryptu dotyczącego omawianego tematu, jak również innych zagadnień z tego obszaru do samodzielnego zgłębienia wiedzy, wskazówki wychowawcze i ewentualne zadania i ćwiczenia do indywidualnego, samodzielnego przeprowadzenia/rozwiązania w domu. Wykonawca zobligowany jest również do zamieszczenia ww. filmów i materiałów dydaktycznych na zapewnionej we własnym zakresie platformie edukacyjnej oraz udostępnienie danych dostępowych do tej platformy uczestnikom e-kursu oraz Zamawiającemu. Celem e-kursu jest przedstawienie zagadnień mających wpływ na opiekę na dzieckiem adoptowanym w taki sposób, aby rodzic adopcyjny miał możliwość odtworzenia materiału w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie, a także, by mógł samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę, przeprowadzić ćwiczenia i zastanowić się nad obejrzanym materiałem. Przedstawione treści mają pomóc rodzicom adopcyjnym być świadomym opiekunem, unikać błędów, rozumieć potrzeby i deficyty swojego dziecka, skutecznie porozumiewać się z młodym człowiekiem, itp. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.54.2020 – Realizacja e-kursu pt. Być mądrym rodzicem adoptowanego dziecka – jak? dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.50.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Dziecięca trauma. Warsztaty mają być zrealizowane dla 2 grup warsztatowych. Uczestnikami warsztatów będzie: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie (maksymalnie 18 osób w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe – 2 dni robocze, następujące po sobie). Zatem łącznie do zrealizowana są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 36 osób. Celem warsztatów będzie przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych
z dziecięcą traumą oraz metod jej diagnozy i terapii, a tym samym doskonalenie ich kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem po doświadczeniu traumy. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.50.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.49.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Siła żywienia – wsparcie dietetyczne rozwoju dziecka oraz indywidualnych konsultacji dietetycznych dla rodzin uczestniczących w tymże warsztacie. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych). Uczestnikami konsultacji dietetycznych będą rodziny adopcyjne (rodzice i dzieci). Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + sobota), z kolei konsultacje dietetyczne mają trwać łącznie 24 godziny dydaktyczne, to jest po 3 godziny dydaktyczne dla każdej rodziny uczestniczącej w warsztacie. Celem warsztatów będzie wyposażenie rodziców adopcyjnych w wiedzę i umiejętności pozwalające prawidłowo prowadzić dietę wspomagającą dziecko, w tym dziecko z zaburzeniami rozwoju. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo Wykonawca zapewnił opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat (maksymalnie 8 dzieci).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.49.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.48.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Warsztaty mają być zrealizowane dla 2 grup warsztatowych. Uczestnikami warsztatów będzie: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie (maksymalnie 18 osób w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe – 2 dni robocze, następujące po sobie). Zatem łącznie do zrealizowania są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 36 osób. Celem warsztatów będzie podniesienie wiedzy uczestników na temat zaburzeń psychosomatycznych i somatyzacji, w tym mechanizmów ich powstawania, roli różnorodnych czynników w przebiegu chorób psychosomatycznych, a także metod diagnozy i terapii zaburzeń psychosomatycznych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.48.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.47.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów wyjazdowych pod nazwą Emocje pod kontrolą – trening kompetencji emocjonalnych wraz z indywidualnymi konsultacjami trener-rodzina adopcyjna. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych) oraz dzieci w wieku od 3 do 10 lat (maksymalnie 12 dzieci), w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych i grupa dzieci. Integralną częścią warsztatów będą zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci, w wymiarze nie większym niż 6 godzin dydaktycznych (3 godziny dydaktyczne realizowane w piątek, 3 godziny dydaktyczne realizowane w sobotę). Zatem warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela) dla osób dorosłych (rodziców adopcyjnych) oraz 16 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela) dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat oraz 6 godzin dydaktycznych zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci. Zatem łącznie do realizacji jest 38 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela), dla łącznie 2 grup warsztatowych (1 grupa osób dorosłych i 1 grupa dzieci), dla łącznie 28 osób, w tym maksymalnie 16 osób dorosłych i 12 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Celem warsztatów będzie doskonalenie kompetencji emocjonalnych rodziców adopcyjnych oraz ich dzieci, w tym rozwijanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, zwłaszcza z emocjami destruktywnymi. Warsztaty pozwolą również na integrację rodzin adopcyjnych, wymianę doświadczeń oraz wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi przysposobionymi, a ich rodzicami oraz rodzeństwem. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił każdej rodzinie adopcyjnej indywidualne konsultacje z trenerem w wymiarze 1 godziny dydaktycznej. Zatem łącznie konsultacje indywidualne mają trwać 8 godzin dydaktycznych dla łącznie 8 rodzin adopcyjnych (maksymalnie 16 osób dorosłych). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.47.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.40.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów wyjazdowych pod nazwą Dziecięcia trauma. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 16 osób dorosłych) oraz dzieci w wieku od 3 do 12 lat (maksymalnie 12 dzieci), w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych i grupa dzieci. Zatem warsztaty mają trwać 18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + niedziela) dla osób dorosłych (rodziców adopcyjnych) oraz 18 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + niedziela) dla dzieci. Zatem łącznie do realizacji jest 36 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + niedziela), dla łącznie 2 grup warsztatowych (1 grupa osób dorosłych i 1 grupa dzieci), dla łącznie 28 osób, w tym maksymalnie 16 osób dorosłych i 12 dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Celem warsztatów będzie przybliżenie rodzicom adopcyjnym zagadnień związanych z dziecięcą traumą oraz metodami jej diagnozy i terapii, a tym samym doskonalenie ich kompetencji wychowawczych w zakresie wspierania dziecka po doświadczeniu traumy. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.40.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.36.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Warsztaty wzmacniające umiejętności wychowawcze z elementami pracy z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 16 osób dorosłych) oraz dzieci w wieku od 6 do 10 lat (maksymalnie 12 dzieci), w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych i grupa dzieci. Integralną częścią warsztatów będą zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci, w wymiarze nie większym niż 6 godzin dydaktycznych. Zatem warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela) dla osób dorosłych (rodziców adopcyjnych) oraz 16 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela) dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat oraz 6 godzin dydaktycznych zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci. Zatem łącznie do realizacji jest 38 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela), dla łącznie 2 grup warsztatowych (1 grupa osób dorosłych i 1 grupa dzieci), dla łącznie 28 osób, w tym maksymalnie 16 osób dorosłych i 12 dzieci. Celem warsztatów będzie doskonalenie kompetencji rodzicielskich poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu mechanizmów kontroli złości, redukcji zachowań agresywnych i metod ich zastępowania konstruktywnymi sposobami reagowania oraz budowania prawidłowych relacji w rodzinie, a przede wszystkim umiejętności jej praktycznego wykorzystania w procesie wychowania dzieci. Zajęcia wspomagające dla dzieci mają na celu stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego, m.in. poprzez wykorzystanie różnorodnych metod terapeutycznych, integracyjnych, zabaw oraz gier dydaktycznych.  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.36.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ROPS.PSO.3321.US.45.2020 – Wybór osób prowadzących doradztwo specjalistyczne z ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Zamówienie podzielono na 2 części:

Część I zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Nowe możliwości w zakresie koordynacji i integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Nowe możliwości w zakresie koordynacji i integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne w wymiarze 35 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część II zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych. Podmioty ekonomii społecznej jako partner CUS w świadczeniu usług społecznych:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych. Podmioty ekonomii społecznej jako partner CUS w świadczeniu usług społecznych w wymiarze 35 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.45.2020 – Wybór osób prowadzących doradztwo specjalistyczne z ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ROPS.PSO.3321.US.38.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

 • od 06 do 08 maja 2020 roku,
 • od 03 do 05 czerwca 2020 roku.

Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.38.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej