Kategoria: Szkolenia

Ogłoszenie naboru na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca z osobą i rodziną z problemem

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNYCH W KATOWICACH ogłasza nabór na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.pracownik-socjalny.wspkorczak.eu

Rekrutacja do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb.

Szkolenie adresowane jest do pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. czytaj dalej o: Rekrutacja do udziału w szkoleniu na temat: Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb

Dodatkowy nabór do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego, która będzie się odbywać w następujących terminach:

  • 8 listopada
  • 15 listopada
  • 22 listopada
  • 29 listopada

Prowadzące – Pani Izabela Kałka oraz Pani Iwona A. Wiśniewska – posiadają certyfikaty superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. czytaj dalej o: Dodatkowy nabór do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Nabór uczestników superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Serdecznie zapraszamy do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 22 września 2017 roku. czytaj dalej o: Nabór uczestników superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Rozpoczęcie naboru na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu organizuje nabór na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi. czytaj dalej o: Rozpoczęcie naboru na szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi

Rekrutacja na szkolenie pn. Problematyka zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych województwa śląskiego, pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Rekrutacja na szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przemocy w rodzinie z terenu województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 21 sierpnia 2017 roku do godziny 13.00. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy

Rekrutacja na szkolenie pn. Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 31 sierpnia 2017. Pełna treść informacji oraz formularze rekrutacji dostępne na stronie adopcje.woa-katowice.pl

Tydzień ES: Rekrutacja uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”

Informujemy o otwarciu rekrutacji na konferencję pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”, która odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ulicy Bogucickiej 5.

Więcej informacji na stronie es.rops-katowice.pl: Tydzień ES: Rekrutacja uczestników konferencji pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych, pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych, pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 30 czerwca 2017.

 Tematyka szkoleń:

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych, pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przedłużenie terminu rekrutacji na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Informujemy o przesunięciu terminu zgłoszeń na szkolenia dedykowane dla pracowników publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych do dnia 23 maja 2017 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84.


Zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”, która organizowana jest w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny pn. „Rodzina źródłem miłości”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach). Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Celem konferencji jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z perspektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych. czytaj dalej o: Zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”

Odwołanie szkolenia z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

W związku z projektem ustawy z dnia 27 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin i planowanymi zmianami w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenie społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego polegającymi na przeniesieniu powyższych zadań do kompetencji wojewody informujemy, iż szkolenie dotyczące zasad współpracy w tym zakresie pomiędzy gminami a samorządem województwa, zostaje odwołane.

Rekrutacja na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”. Seminarium odbędzie się we wtorek 23 maja 2017 r. w Katowicach.

Pierwszą część spotkania pt. „Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” poprowadzą Łukasz Gorczyński i Tomasz Pawłowski, trenerzy związani zawodowo z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, a także twórcy fundacji Trzeci.org. Omówione zostaną zagadnienia związane z problematyką partnerstw lokalnych, w tym: szanse na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznych, podstawy współpracy finansowej podmiotów ekonomii społecznej z samorządem lokalnym czy przykłady partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. czytaj dalej o: Rekrutacja na seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia dedykowane są pracownikom publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych oraz pracownikom instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 5 maja 2017 roku oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 12 maja 2017.

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Forum Międzysektorowe: porozmawiajmy o nowych możliwościach dla śląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. „Wzmacnianie potencjału podmiotów reintegracyjnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej” organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocy i integracji społecznej.

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 kwietnia 2017 r. w Katowicach w sali Parku Technologiczno-Przemysłowego Revita przy ulicy Żelaznej 17 D (w godzinach 9:00 – 15:30). Jest ono organizowane przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpocznie je wystąpienie przedstawiciela Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, wykładem na temat „Warsztaty Terapii Zajęciowej – znaczenie i funkcja w sektorze ekonomii społecznej, identyfikacja zasobów wpływających na ich funkcjonowanie”. Uzupełnieniem Forum będzie wystąpienie przedstawiciela PFRON, który dokona prezentacji nowych programów PFRON. Spotkaniu będzie towarzyszyła dyskusja w dwóch blokach tematycznych, obejmująca następujące zagadnienia: czytaj dalej o: Forum Międzysektorowe: porozmawiajmy o nowych możliwościach dla śląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej

Rekrutacja na szkolenie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu przybliżającym zagadnienia z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego celem wzmocnienia współpracy międzyinstytucjonalnej, a tym samym podniesienia jakości usług w obszarze realizacji spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i programu Rodzina 500 +.

Grupa docelowa: pracownicy ośrodków pomocy społecznej i urzędów miast/gmin realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (z uwagi na możliwości organizacyjne, dla każdego z Ośrodków przewidziano miejsca dla maksymalnie 2 uczestników.)

Termin: Maj 2017 roku

W przypadku zainteresowania wyżej wymienionym szkoleniem uprzejmie prosimy o przesłanie informacji wskazującej liczbę osób z Państwa instytucji, które wezmą udział w spotkaniu (wraz ze wskazaniem nazwy instytucji, imienia i nazwiska uczestnika oraz adresu mailowego i nr telefonu kontaktowego). Informacje prosimy przesyłać na adres e-mail szkolenia@rops-katowice.pl do dnia 21.04.2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego terminu oraz miejsca szkolenia zostaną wysłane do Państwa końcem kwietnia br.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 76.

Zapraszamy do dyskusji nad rolą ekonomii społecznej w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą, a także uczelni wyższych z terenu województwa śląskiego.

Forum Międzysektorowe odbędzie się w piątek 31 marca 2017 r. w Sali Marmurowej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25 w Katowicach (w godzinach 10:00-15:30). W jego trakcie zostaną zaprezentowani laureaci konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”, w którym zostały wyłonione gminy, w najwyższym stopniu zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Nagrody wręczy zwycięzcom Pan Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. czytaj dalej o: Zapraszamy do dyskusji nad rolą ekonomii społecznej w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej.

Rekrutacja na interdyscyplinarne seminarium dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Informujemy, iż do dnia 30 listopada 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne seminarium interdyscyplinarne pt. „Interdyscyplinarna współpraca na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Rekrutacja na interdyscyplinarne seminarium dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” – rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Informujemy, iż do dnia 1 grudnia 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” – rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych.

Rekrutacja na szkolenie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Informujemy, iż do dnia 28 listopada  2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Skuteczne budowanie systemu interdyscyplinarnego wsparcia rodziny, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych

Informujemy, iż do dnia 14 listopada 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie pn. „Praca z dzieckiem w ujęciu teorii więzi, w tym z zaburzeniami więzi”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie dla pracowników ośrodków adopcyjnych

Rekrutacja na szkolenie Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych.

W dniach od 7 do 21 września 2016 roku do godz. 12.00 prowadzony będzie nabór zgłoszeń do udziału w bezpłatnym szkoleniu Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych.

Szkolenie składa się dwóch modułów tematycznych:

  • MODUŁ I: Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej (3 dni szkoleniowe);
  • MODUŁ II: Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy (1 dzień szkoleniowy).

czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych.

Rekrutacja na czwarte zajęcia z cyklu „Team building” dla pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w województwie śląskim do udziału w zajęciach z cyklu „Team building” organizowanych w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Obecnie prowadzimy rekrutację na czwarte zajęcia poświęcone tematowi: Kreatywność w pracy zespołowej, które odbędą się w dniach 22-23 września 2016 r. w Hotelu Liburnia w Cieszynie, ul. Liburnia 10. Przeznaczone są one dla wszystkich pracowników OWES. czytaj dalej o: Rekrutacja na czwarte zajęcia z cyklu „Team building” dla pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Kolejna rekrutacja na szkolenia – zapraszamy!

W dniach od 20 czerwca 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenia, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Uprzejmie prosimy, aby przed podjęciem decyzji o wysłaniu zgłoszenia na szkolenie, zapoznali się Państwo z Zasadami rekrutacji oraz udziału w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, zawierającymi informacje o kryteriach rekrutacji oraz o zasadach udziału w szkoleniach. czytaj dalej o: Kolejna rekrutacja na szkolenia – zapraszamy!

Rekrutacja na szkolenia – zapraszamy!

W dniach od 29 kwietnia 2016 roku do 11 maja 2016 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenia, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

Uprzejmie prosimy, aby przed podjęciem decyzji o wysłaniu zgłoszenia na szkolenie, zapoznali się Państwo z Zasadami rekrutacji oraz udziału w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, zawierającymi informacje o kryteriach rekrutacji oraz o zasadach udziału w szkoleniach. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia – zapraszamy!

Zaproszenie na Galę wręczenia nagród Marszałka Województwa Śląskiego „Gmina przyjazna rodzinie 2015”oraz Konferencję „Różne oblicza rodziny”

Zaproszenie na Galę wręczenia nagród Marszałka Województwa Śląskiego

„Gmina przyjazna rodzinie 2015”

oraz Konferencję „Różne oblicza rodziny”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wspólnie z Urzędem Miasta Siemianowice Śląskie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w Gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Śląskiego „Gmina przyjazna rodzinie 2015” oraz konferencji nt. „Różne oblicza rodziny”. Konferencja organizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w dniu 4 lutego o godz. 10.00 w Siemianowickim Centrum Kultury-Parku Tradycji, przy ul. E. Orzeszkowej 12. Celem konferencji jest ukazanie rodziny z różnych perspektyw. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli gmin zajmujących się prowadzeniem polityki prorodzinnej oraz kadry zarządzającej instytucjami pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.

W załączeniu zamieszczono ramowy program konferencji. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, wydrukowanie, podpisanie, a następnie przesłanie faksem pod nr tel. 32 730 68 53 (lub 71) lub w formie scanu na adres kgaluszka@rops-katowice.pl do dnia 1 lutego b.r. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82.

 

  • Formularz zgłoszeniowy – zamknięty (w celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny 32 730 68 82 Pani Karolina Gałuszka)
  • Program gali

Zaproszenie na debatę pt. „Ekonomia społeczna w województwie śląskim – dotychczasowe doświadczenia i możliwości rozwoju”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do wzięcia udziału w debacie na temat stanu sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Debata organizowana jest w ramach działań upowszechniających projektu innowacyjnego „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. czytaj dalej o: Zaproszenie na debatę pt. „Ekonomia społeczna w województwie śląskim – dotychczasowe doświadczenia i możliwości rozwoju”

„Najlepsze szkolenie na jakim byłam w życiu” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji realizuje szereg szkoleń pn.: Bezpieczeństwo pracowników socjalnych i asystentów rodzin

W dniach 12 – 13 listopada 2015 roku, w hotelu Tycjan w Milówce odbyło się pierwsze z szeregu szkoleń dotyczących bezpieczeństwa pracowników socjalnych i asystentów rodzin. Szkolenia realizowane są we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji. Adresatami szkoleń są pracownicy socjalni i asystenci rodzin, ze względu na zagrożenia, na które narażone są te grupy zawodowe podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. czytaj dalej o: „Najlepsze szkolenie na jakim byłam w życiu” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji realizuje szereg szkoleń pn.: Bezpieczeństwo pracowników socjalnych i asystentów rodzin

Szkolenia dotyczące monitorowania problemu narkomanii oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza na szkolenia dotyczące monitorowania problemu narkomanii oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe, dotyczące zakresu tematycznego, terminów oraz miejsc realizacji zajęć, a także osób prowadzących szkolenia. czytaj dalej o: Szkolenia dotyczące monitorowania problemu narkomanii oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie.