Kategoria: Szkolenia PO WER

Zakończenie rekrutacji na szkolenia realizowane w II półroczu 2019 roku w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Z dniem 20 sierpnia 2019 roku,  została zakończona  rekrutacja na  szkolenia organizowane w okresie wrzesień – listopad 2019 roku,  w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”,  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W trakcie rekrutacji otrzymaliśmy ponad 1000 zgłoszeń na dostępnych 340 miejsc, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu proponowaną tematyką szkoleń. Stopniowo będą Państwo informowani o wynikach rekrutacji, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia dotyczące szkoleń rozpoczynających się już we wrześniu.

Ponadto, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Narzędzia i metody diagnozy rodziny, podjęta została decyzja o zorganizowaniu dodatkowej grupy w terminie listopadowym. Do udziału w tym szkoleniu zaproszone zostaną osoby z listy rezerwowej.

Wszystkie osoby, które brały udział w rekrutacji, zostaną powiadomione o wyniku drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzy rekrutacyjnym, najpóźniej do połowy września 2019 roku.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie i podpisanie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 20.08.2019 roku.

 

Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów, terminów oraz miejsca realizacji.

Tematy szkoleń:

1. Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny – (Szczegółowy opis szkolenia)

2. Udzielanie pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

3. Udzielanie pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

4. Trening kontroli emocji u dzieci i młodzieży – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

5. Trening kontroli emocji u dzieci i młodzieży – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

6. Wsparcie w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością – (Szczegółowy opis szkolenia)

7. Skuteczna komunikacja oraz metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji trudnych – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

8. Skuteczna komunikacja oraz metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji trudnych – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

9. Kontrola zarządcza w praktyce – (Szczegółowy opis szkolenia)

10. Praca z rodziną dysfunkcyjną na rzecz powrotu dziecka do rodziny – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

11. Praca z rodziną dysfunkcyjną na rzecz powrotu dziecka do rodziny – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

12. Uzależnienie od alkoholu wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

13. Uzależnienie od alkoholu wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

14. Narzędzia i metody diagnozy rodziny – (Szczegółowy opis szkolenia)

15. Efektywna współpraca międzyinstytucjonalna – (Szczegółowy opis szkolenia)

16. Zagadnienie prawa pracy w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – (Szczegółowy opis szkolenia)

17. Praca z dzieckiem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – (Szczegółowy opis szkolenia)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Możliwość skorzystania z noclegu dla uczestników szkoleń dotyczy osób, które:
  – posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej, niż ta w której odbywa się szkolenie,
  – mają utrudniony dojazd na miejsce realizacji zajęć (Uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy)
  – ze względu odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji – nie mają możliwości dojazdu na szkolenie lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin przed/po zakończeniu zajęć.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze, a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia. W związku z powyższym, prosimy przy zgłaszaniu się, zwrócić szczególną uwagę na wybór tych tematów, które najbardziej odpowiadają Państwa indywidualnym potrzebom.
 • W przypadku zakwalifikowania się na jeden z tematów szkolenia, drugie zgłoszenie zostanie wpisane na listę rezerwową.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.

 

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej została zakończona.

Z dniem 25.01.2019r. została zakończona  rekrutacja na  szkoleniach organizowane w pierwszym półroczu 2019 roku w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W trakcie rekrutacji otrzymaliśmy ponad 800 zgłoszeń, w związku z czym jako pierwsze ogłosimy wyniki dotyczące szkoleń rozpoczynających się w lutym 2019.

Osoby, które brały udział w rekrutacji, zostaną powiadomione o wyniku drogą elektroniczną najpóźniej w połowie lutego 2019r.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu na podany adres do dnia 25.01.2019 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Superwizja dla instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – rekrutacja na 2019 rok.

Serdecznie zapraszamy instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w superwizji organizowanej w 2019 roku w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Superwizja dedykowana jest pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego.

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 15.12.2018 roku.

 

Superwizja odbywać się będzie w trzech grupach, których uczestnikami będą:

– asystenci rodzin (szczegółowy opis)

– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (szczegółowy opis)

– wychowawcy z placówek opiekuńczo – wychowawczych (szczegółowy opis)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 

Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny itp. z terenu województwa śląskiego do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 19 września 2018 roku (decyduje data wpływu). czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 22.06.2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 23.02.2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach nowego projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizującym działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniemformularzem zgłoszeniowym udziału w projekcie – z dodatkowymi informacjami do dnia 16 października 2017.

Tematy szkoleń:

 1. Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny orzecznictwa sądowego.
  Szczegółowy opis szkolenia.
 2. Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną.
  Szczegółowy opis szkolenia.
 3. Tworzenie plany pracy z rodziną wieloproblemową ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.
  Szczegółowy opis szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z  Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl