Kategoria: Konkursy-2015

Rozstrzygnięto konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015”

W dniu 24 listopada 2015 roku uchwałą nr 2259/78/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął rozstrzygnięcie i wyłonił następujących laureatów konkursu:

 • I miejsce – Siemianowice Śląskie,
 • II miejsce – Częstochowa,
 • III miejsce – Żory.

Gminy te otrzymują tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2015” oraz nagrody Marszałka Województwa Śląskiego tj. statuetki i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu.
Konkurs pn. „Gmina przyjazna rodzinie 2015”, który jest jednym z zadań Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, został ogłoszony 25 sierpnia 2015 roku uchwałą nr 1584/62/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego. Celem konkursu było wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie (np. realizacja lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, aktywizacja zawodowa młodych matek, wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb rodziców z małymi dziećmi, itp.). Do końca września b.r. wpłynęły 22 wnioski na konkurs, z czego do oceny merytorycznej zakwalifikowano 18 z nich. W dniu 5 listopada b.r. obradowała komisja konkursowa, które dokonała oceny merytorycznej wniosków, zaś Zarząd Województwa Śląskiego przyjął rozstrzygnięcie konkursu i wybór laureatów.

Gratulujemy zwycięzcom!

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych

Uchwałą nr 2127/75/V/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej…

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.

W naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy. czytaj dalej o: Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej…

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych

Uchwałą nr 1815/67/V/2015 z dnia 22 września 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert podmioty uprawnione (określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), prowadzące działania na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych. czytaj dalej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015”

W dniu 25 sierpnia br. uchwałą nr 1584/62/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015”.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk w zakresie prorodzinnych działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Laureaci konkursu tj. trzy gminy z województwa śląskiego wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny otrzymają Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego, a także tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2015”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Wniosek o udział w konkursie należy dostarczyć do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, bądź przesłać drogą pocztową do dnia 30 września 2015 roku – o zakwalifikowaniu zgłoszenia do konkursu decyduje data jego wpływu. Elektroniczną wersję wniosku należy przesłać na adres: jkrywult@rops-katowice.pl.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie oraz procedury składania wniosków określone zostały w regulaminie, który zamieszczono poniżej.

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 032 730 68 85 bądź mailowy pod adresem: jkrywult@rops-katowice.pl. Serdecznie zachęcamy samorządy gminne z terenu województwa śląskiego do udziału w tym przedsięwzięciu.

Załączniki:

Rozstrzygnięcie naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku uchwałą nr 1583/62/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Dotacje przeznaczono na realizację 7 zadań, których celem jest rozwój i modernizacja bazy materialnej podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015.

Podmioty, które uzyskały dotacje uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie celem konsultacji (na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz formularza zawierającego informacje niezbędne do sporządzenia umowy dotacyjnej, a następnie ich przedłożenie wraz z aktualnymi kosztorysami inwestorskimi (2 egz. – o ile to możliwe, drukowanych dwustronnie).

Załączniki:

 1. lista dofinansowanych podmiotów
 2. formularz informacyjny
 3. harmonogram rzeczowo finansowy
 4. harmonogram finansowania
 5. informacja zbiorcza
 6. sprawozdanie

Rozstrzygnięcie naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1471/59/V/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Dotacje w łącznej kwocie 1 710 176,00 zł przeznaczono na realizację 7 zadań mających na celu wsparcie rozwoju oraz modernizacji bazy materialnej podmiotów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy.
Przedsięwzięcie stanowi realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016.

Podmioty, które uzyskały dotacje uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie (na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl) aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych zadania oraz formularza zawierającego informacje niezbędne do sporządzenia umowy dotacyjnej, a także przedłożenie aktualnych kosztorysów inwestorskich (2 egz. – o ile to możliwe, drukowanych dwustronnie).
Załączniki:

 1. lista dofinansowanych podmiotów
 2. formularz informacyjny
 3. harmonogram rzeczowo finansowy
 4. harmonogram finansowania
 5. informacja zbiorcza
 6. sprawozdanie