Kategoria: Informacje dla gmin

Rekrutacja na warsztaty kooperacyjne pn. „Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” – realizacja projektu Kooperacje 3D.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach kooperacyjncyh pn. „Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Warsztaty kooperacyjne adresowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. wymiaru sprawiedliwości, instytucji zatrudnienia i rynku pracy, oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji kultury) w tym dla osób zarządzających, kluczowych i pracowników z gmin i powiatów biorących udział we wdrożeniu Modelu Kooperacji 3D.

Warsztaty kooperacyjne przeznaczone są dla gmin biorących udział w realizacji projektu. Na dany termin kwalifikowane będą jedynie osoby z gmin, które są do niego przypisane. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do  7 dni przed planowanym terminem spotkania.

Liczba miejsc jest ograniczona. Informacje o zakwalifikowaniu przesyłane będą na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Warsztaty I i II są od siebie niezależne (nie są kontynuacją), oznacza to, że możliwe jest zgłoszenie różnych przedstawicieli instytucji na wybrany temat warsztatów. Na każdy termin dla jednej gminy przewidzianych zostało 20 miejsc.

Terminy dwudniowych warsztatów kooperacyjnych:

Warsztat I Budowanie partnerskiego zespołu (2-dniowy)
16-17.09.2019 roku – Dabrowa Górnicza, Mikołów, Zawiercie
18-19.09.2019 roku – Cieszyn, Knurów, Rybnik
30.09 – 01.10.2019 roku – Bielsko-Biała, Sosnowiec, Żory
02-03.10.2019 roku – Częstochowa, Lubliniec, Tarnowskie Góry
21-22.10.2019 roku – Będzin, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Warsztat II Budowanie zespołu multiprofesjonalnego i wzmacnianie współpracy (2-dniowy)
23-24.10.2019 roku – Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Zawiercie
04-05.11.2019 roku – Cieszyn, Knurów, Rybnik
06-07.11.2019 roku – Bielsko-Biała, Sosnowiec, Żory
12-13.11.2019 roku – Częstochowa, Lubliniec, Tarnowskie Góry
14-15.11.2019 roku – Będzin, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych – szczegółowe informacje

Informacja potwierdzająca udział w spotkaniu wraz z dokładnym miejscem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych warsztatach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Załączniki:

Rekrutacja na spotkania edukacyjne pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny)” – realizacja projektu Kooperacje 3D.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny)” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkania edukacyjne adresowane są do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z gmin/powiatów uczestniczących w realizacji projektu.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 30.08.2019 roku.

Terminy spotkania edukacyjnego do wyboru:

 • 12.09.2019r.(czwartek)
 • 19.09.2019r.(czwartek)
 • 23.09.2019r.(poniedziałek)
 • 04.10.2019r.(piątek)

Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny) – szczegółowe informacje

Spotkania będą realizowane w formie stacjonarnej, na terenie miasta Katowice.
Informacja potwierdzająca udział w spotkaniu wraz z dokładnym miejscem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Załączniki:

Zaproszenie na konsultacje wstępnego modelu kooperacji.


Serdecznie zapraszamy na konsultacje Wstępnego modelu kooperacji opracowanego w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020.

Konsultacje modelu adresowane są do przedstawicieli wszystkich gmin (powyżej 20 tysięcy mieszkańców) oraz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy społecznej w województwie śląskim. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat założeń i rozwiązań zaproponowanych w opracowanym modelu.

Zgłoszenia na konsultacje dla kadry kierowniczej należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 20 lutego 2019 roku. Formularz w wersji papierowej należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu konsultacji.

Zgłoszenia na konsultacje dla pracowników należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 21 lutego 2019 roku. Formularz w wersji papierowej należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu konsultacji.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Konsultacje wstępnego modelu kooperacji.

Szanowni Państwo
Zapraszamy do udziału w konsultacjach Wstępnego modelu kooperacji opracowanego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin spółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokument powstał przy udziale ekspertów z czterech województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz opolskiego. Jego podstawowym celem jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współdziałania pomiędzy instytucjami pomocy społecznej oraz podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Model opiera się na założeniu, że nie ma jednej optymalnej formy wsparcia dla osób czy rodzin korzystających z pomocy społecznej a jedynie wykorzystując potencjał oraz zasoby lokalnych instytucji można zaproponować bardziej spersonalizowane formy wsparcia uwzględniające ich specyficzne potrzeby. Model zawiera więc proponowany wzór współpracy nie tylko z klientami i na ich rzecz, ale również pomiędzy lokalnymi instytucjami czy zespołami pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Modelu oraz podzielenia się z nami Państwa opinią na temat zaproponowanych w nim założeń i rozwiązań. Wszelkie spostrzeżenia będą dla nas bardzo pomocne w przygotowaniu ostateczniej wersji Modelu do pilotażu, który zapoczyna się w kwietniu bieżącego roku.
Konsultacje w formie elektronicznej prowadzone będą do dnia 05 marca 2019 r. Uwagi można składać wypełniając załączony formularz zgłaszania uwag i przesyłając na adres kskwiercz@rops-katowice.pl

 1. Model Kooperacje 3D
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Wykaz narzędzi Modelu Kooperacje 3D wraz z opisem zastosowania i statusem
 8. Narzędzie 1A: Narzędzie do badania zasobów. Instytucje kultury – ocena zasobów
 9. Narzędzie 1B: Narzędzie do badania zasobów. Instytucje rynku pracy – ocena zasobów
 10. Narzędzie nr 2: Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej, międzyresortowej i międzyorganizacyjnej pracowników ośrodka pomocy społecznej. Cz. 1
 11. Narzędzie nr 3: Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej, międzyresortowej i międzyorganizacyjnej pracowników ośrodka pomocy społecznej. Cz. 2
 12. Narzędzie nr 4: Wzór upoważnienia
 13. Narzędzie nr 5: Scenariusz spotkania inicjującego PZK
 14. Narzędzie nr 6: Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej, międzyresortowej i międzyorganizacyjnej pracowników kooperantów w ramach PZK
 15. Narzędzie nr 7A: Karta usług kooperanta
 16. Narzędzie nr 7B: Karta usług kooperanta
 17. Narzędzie nr 7C: Karta usług kooperanta
 18. Narzędzie nr 7D: Karta usług kooperanta
 19. Narzędzie nr 7E: Karta usług kooperanta
 20. Narzędzie nr 7F: Karta usług kooperanta
 21. Narzędzie nr 7G: Karta usług kooperanta
 22. Narzędzie nr 7H: Karta usług kooperanta
 23. Narzędzie nr 8: Deklaracja przystąpienia do PZK – wzór
 24. Narzędzie nr 9: Ramowy Regulamin PZK – wzór
 25. Narzędzie nr 10: Scenariusz spotkania formalizującego PZK
 26. Narzędzie nr 11: Lokalny koszyk usług w formacie Excel
 27. Narzędzie nr 12: Scenariusz spotkania (kolejnego spotkania) PZK
 28. Narzędzie nr 13: Ewaluacja partnerskich zespołów kooperacyjnych – pytania ewaluacyjne
 29. Narzędzie nr 14: Przyjęcie wniosku – protokół
 30. Narzędzie nr 15: Karta działań w pracy socjalnej
 31. Narzędzie nr 16A: Kwestionariusz ewaluacji wstępnej współpracy (ex-ante)
 32. Narzędzie nr 16B: Kwestionariusz ewaluacji bieżącej współpracy (on-going)
 33. Narzędzie nr 16C: Kwestionariusz ewaluacji końcowej współpracy (ex-post)
 34. Narzędzie nr 17: Przewodnik po działaniach niezbędnych do zorganizowania pierwszego spotkania partnerów w ramach ZZK
 35. Narzędzie nr 18: Scenariusz pierwszego spotkania ZZK
 36. Narzędzie nr 19: Protokół posiedzenia ZZK
 37. Narzędzie nr 20:: Karta projektu socjalnego
 38. Narzędzie nr 21: Scenariusz drugiego i kolejnych spotkań ZZK

Formularz zgłaszania uwag

Podsumowanie roku 2018 – czyli krótki opis podejmowanych działań w projekcie pn. “Kooperacje 3D- model wielosektorwej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Z dniem 01.04.2018r. ruszył ogólnopolski projekt kooperacji międzysektorowych, którego celem głównym jest wypracowanie i wdrożenie MODELU KOOPERACJI pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia:
– gmin wiejskich – projekt pn. „Liderzy kooperacji”, Makroregion I obejmujący woj. lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.
– gmin miejsko-wiejskich – projekt pn. “Kooperacja – efektywna i skuteczna”, Makroregion II obejmujący woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.
– gmin miejskich – projekt pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”, Makroregion III obejmujący woj. śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie.

Liderem projektu w Makroregionie III został Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Realizacja projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” została podzielona na 4 fazy. Aktualnie znajdujemy się w fazie I – FAZA MODELU, która kończy się w pierwszym kwartale 2019 roku. W tej fazie działania skupiły się na dwóch kwestiach: wypracowanie Modelu Kooperacji oraz nawiązanie współpracy z gminami/powiatami uczestniczącymi w projekcie.

1. Współpraca z GMINAMI/POWIATAMI:
CZERWIEC – 21 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje”, w której udział wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych z różnych sektorów. Celem konferencji było przedstawienie uczestnikom istoty kooperacji oraz korzyści wynikających ze współpracy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych.
LIPIEC – Podpisanie porozumień o współpracy w ramach projektu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Do realizacji projektu na terenie województwa śląskiego przystąpiło 15 gmin oraz 7 powiatów.
SIERPIEŃ – Coaching dla pracowników socjalnych. Od sierpnia bieżącego roku w spotkaniach uczestniczy 30 pracowników socjalnych, którzy w dalszej części projektu będą pracować z osobami lub rodzinami w oparciu o MODEL. Na chwilę obecną zrealizowane zostało około 300 godzin coachingu.
WRZESIEŃ – Spotkanie konsultacyjne. W miesiącu wrześniu odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne (1 dla kadry kierowniczej oraz 4 dla pracowników ops), na których omówione zostały założenia wypracowywanego modelu kooperacji w celu prowadzenia efektywnej współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin.
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD – szkolenia międzysektorowe z warsztatami. Ich celem było wzmocnienie merytoryczne kadry zarządzającej i pracowników instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych oraz zapoznanie się przedstawicieli różnych instytucji na potrzeby sieciowania partnerskich zespołów w niedalekiej przyszłości. Łącznie podczas 8 szkoleń w 4 subregionach województwa śląskiego zrealizowanych zostało 168 godzin dydaktycznych.

2. Wypracowanie MODELU KOOPERACJI – Współpraca ekspertów oraz współpraca z ekspertami.
LIPIEC-LISTOPAD – „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”. Badanie objęło obszar województw: łódzkie, małopolskie, opolskie i śląskie. W wyniku przeprowadzonej diagnozy powstał raport metodologiczny, który zawiera opis obecnie występujących wzorów/schematów relacji pomiędzy partnerami sieci oraz rekomendacje działań w zakresie budowania modelu kooperacji międzysektorowej.
CZERWIEC-GRUDZIEŃ – Od czerwca bieżącego roku eksperci z czterech województw intensywnie pracują w zespołach roboczych nad Modelem Kooperacji obejmującym różne poziomy współpracy (instytucjonalny, pracowniczy, poziom pracownik-klient). W ramach prac merytorycznych wszyscy eksperci zaangażowani w projekt spotykają się raz w miesiącu, aby połączyć ze sobą wypracowane treści oraz wspólnie omawiać elementy sporne celem opracowania jak najwyższej jakości materiału. Na chwilę obecną powstała koncepcja Modelu, jego struktury oraz opis treści Modelu. Praca ekspertów skupia się obecnie nad uspójnieniem Modelu oraz przygotowaniem go do konsultacji przewidzianych w I kwartale 2019r.

Od II kwartału 2019r. rozpoczyna się FAZA II – tzw. PILOTAŻU, w której przez 18 miesięcy w gminach/powiatach, które podpisały porozumienie o współpracy w projekcie, wdrożony i testowany będzie Model Kooperacji.

Zakończono cykl szkoleń międzysektorowych

Ponad 270 przedstawicieli instytucji działających w obszarze różnych polityk sektorowych, w tym m.in. jednostek administracji rządowej, samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz sądów i policji miało możliwość uczestnictwa w szkoleniach międzysektorowych pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”. Szkolenia połączone z warsztatami zorganizowane zostały w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. czytaj dalej o: Zakończono cykl szkoleń międzysektorowych

Dodatkowy nabór na szkolenia międzysektorowe w Częstochowie i Bielsku-Białej – projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Uprzejmie informujemy, że został wydłużony termin rekrutacji na szkolenia międzysektorowe pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”, które mają się odbywać na terenie miast Częstochowy oraz Bielsku-Białej.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgłoszenia na szkolenie w CZĘSTOCHOWIE należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 24 października 2018r. Formularz w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie w BIELSKU-BIAŁEJ należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 30 października 2018r. Formularz w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w szkoleniach międzysektorowych.
Terminy szkolenia do wyboru:

Szkolenia międzysektorowe dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.

 • 29 października 2018 – Częstochowa
 • 07 listopada 2018 – Bielsko – Biała

Szkolenie międzysektorowe dla pracowników instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.

 • 30 października 2018 – Częstochowa
 • 08 listopada 2018 – Bielsko – Biała

Szkolenia międzysektorowe – szczegółowe informacje (załącznik)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach międzysektorowych proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Rekrutacja na szkolenia międzysektorowe organizowane w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach międzysektorowych pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS do dnia 12 października 2018 roku (decyduje data wpływu). czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia międzysektorowe organizowane w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Rekrutacja do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Coaching dedykowany jest wytypowanym pracownikom socjalnym z gminy lub z gminy i powiatu, które podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu. czytaj dalej o: Rekrutacja do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Rozstrzygnięcie naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Uprzejmie informujemy, że 06 lipca 2018 roku (zgodnie z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nr 21 z dnia 15.05.2018 r. z późn. zm.) zakończono nabór jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
Komisja ds. Naboru dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej formularzy w oparciu o Regulamin naboru jednostek samorządu terytorialnego i Karty oceny formalnej i merytorycznej.

Poniżej prezentujemy listę formularzy ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych na listę podstawową, jak również listę formularzy ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych na listę rezerwową.

Wydłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie “Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin do dnia 06 lipca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie gminy miejskie (powyżej 20 tyś mieszkańców) z terenu województwa śląskiego do udziału w naborze w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wersji papierowej na podany w Regulaminie adres.

Gminy zainteresowane udziałem w naborze proszone są o zapoznanie się z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (32) 730 68 73.

 1. Regulamin naboru
 2. Informacja dotycząca Projektu
 3. Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Karta oceny formalnej
 6. Karta oceny merytorycznej
 7. Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej

Wydłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie “Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin do dnia 22 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie gminy miejskie (powyżej 20 tyś mieszkańców) z terenu województwa śląskiego do udziału w naborze w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w wersji papierowej na podany w Regulaminie adres.

Gminy zainteresowane udziałem w naborze proszone są o zapoznanie się z Regulaminem naboru jednostek samorządu terytorialnego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (32) 730 68 73.

 

 1. Regulamin naboru
 2. Informacja dotycząca Projektu
 3. Opis i harmonogram wybranych działań w ramach Projektu
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Karta oceny formalnej
 6. Karta oceny merytorycznej
 7. Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej