Kategoria: Aktualności – rewitalizacja

Informacja dotycząca kwalifikowania wydatków w związku z przygotowywanym rodzajem programu rewitalizacji

Przypominamy, że w ramach projektu kwalifikowalne mogą być tylko wydatki związane z przedłożonym do oceny rodzajem dokumentu tj. gminnym programem rewitalizacji (na podstawie Ustawy o rewitalizacji) lub lokalnym programem rewitalizacji (na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020). czytaj dalej o: Informacja dotycząca kwalifikowania wydatków w związku z przygotowywanym rodzajem programu rewitalizacji

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – III nabór wniosków

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach III naboru na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. czytaj dalej o: Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – III nabór wniosków

Spotkania z dotacjobiorcami

W grudniu 2016 r. odbyło się siedem spotkań z dotacjobiorcami, którzy uzyskali dofinansowanie w konkursie „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” na projekty służące opracowywaniu lub zaktualizowaniu programów rewitalizacji. czytaj dalej o: Spotkania z dotacjobiorcami

Prezentacja dot. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji

Przekazujemy do Państwa wiadomości prezentację nt. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” przedstawianą podczas spotkań z dotacjobiorcami.
czytaj dalej o: Prezentacja dot. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji

Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Uprzejmie informujemy, że 20 września 2016 roku uchwałą nr 1886/139/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Zaproszenie na spotkania edukacyjne na temat rewitalizacji

Szanowni Państwo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach edukacyjnych na temat rewitalizacji, których celem jest prezentacja nowego, kompleksowego podejścia do rewitalizacji oraz elementów i cech programów rewitalizacji, zgodnych z aktualnymi regulacjami krajowymi i regionalnymi. Ponadto mają służyć przedstawieniu dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń w powyższym zakresie. czytaj dalej o: Zaproszenie na spotkania edukacyjne na temat rewitalizacji

Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że 25 lipca 2016 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

czytaj dalej o: Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – II nabór wniosków

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach II naboru na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. czytaj dalej o: Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – II nabór wniosków

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w kwestii prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

W związku z trwającymi pracami parlamentarnymi nad nowelizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przenoszącą do krajowego porządku prawnego uregulowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE, poniżej przekazujemy do Państwa informacji stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w kwestii prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych do czasu implementacji przepisów ww. dyrektyw.

Załącznik: Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa

Ogłoszenie wyników oceny formalnej konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2016 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i skierowanych do oceny merytorycznej.

Załączniki:

Trwa ocena formalna wniosków gmin o przyznanie dotacji na opracowanie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że 15 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków gmin w konkursie dotacji w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

W trakcie trwania naboru wpłynęło 68 wniosków, które aktualnie poddawane są ocenie formalnej przez wytypowanych członków zespołu ds. rewitalizacji.

Planowany termin zakończenia ww. oceny to maj 2016 r.

Projekt „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.