Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej realizowana w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
z dnia 17 lipca 2020 roku na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj.: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do instytucji pomocowych środków ochrony osobistej w postaci co najmniej 1000 kompletów zawierających:
1) Jeden kombinezon ochronny 2-częściowy lub jednoczęściowy z kompletnymi ściągaczami wraz z ochraniaczami na obuwie,
2) Jedną maseczkę 3-warstwową,
3) Rękawiczki jednorazowe – 2 pary (jedna para wchodzi pod ściągacz gumowy bluzy ochronnej, a druga para na ściągacz bluzy ochronnej).

Szczegółowe informacje zamieszczono w zaproszeniu do składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 27 lipca 2020 roku, do godziny 10:00

Załączniki:

  1. Pełna treść zaproszenia do składania ofert,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.