Przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca w województwie śląskim w terminie 90 dni od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie później niż do 30 października 2020 r. w dwóch etapach:
I etap: przeprowadzenie analizy danych zastanych, analiza marki w przestrzeni wirtualnej, przygotowanie i przekazanie raportu metodologicznego wraz z narzędziami badawczymi,
II etap: przeprowadzenie badań, zagregowanie i przeanalizowanie danych, opracowanie i przekazanie raportu z badania i prezentacji, przeprowadzenie warsztatu rekomendacyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 1
EVALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dzika 19/23 lok. 55, 00-172 Warszawa
Data złozenia oferty: 25.06.2020 r. godz. 09:35
Cena oferty: 32.349,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 60 % oraz doświadczenie członków zespołu badawczego – 40 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawił następujący Wykonawca: EVALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-172) przy ulicy Dzika 19/23 lok.55.