Usługa kompleksowej przeprowadzki Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu do nowej lokalizacji na terenie miasta Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi kompleksowej przeprowadzki siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach przy ul. Modelarskiej oraz siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu przy ul. Krzywej do nowej siedziby zlokalizowanej na terenie miasta Katowice przy ul. Granicznej. Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zgodnie z załączonym wykazem czynności, świadczenie usługi odbywać się będzie wyłącznie
  od poniedziałku do piątku, wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne.
 4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres: od daty zawartej w umowie do dnia 30 czerwca 2020 roku.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w terminie 5-9 czerwca 2020 r. (piątek, poniedziałek, wtorek). Wykonawca winien ustalić termin i godzinę wizji lokalnej z Kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach – tel.: 32 730 68 71 (dotyczy przeprowadzki na terenie miasta Katowice) lub z Kierownikiem Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu – tel.: 32 266 84 19 (dotyczy przeprowadzki z Sosnowca do Katowic).

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: kmaruszyj@rops-katowice.pl w terminie do 12 czerwca 2020 roku, do godziny 10:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
DW – AMBARAS Wojciech Oczkowicz, ul. Kwiatowa 27, 41-400 Mysłowice.
Cena oferty brutto: 9 000,00 zł.
Data złożenia oferty: 09.06.2020 r. godz. 21:42.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załącznik nr 1 – Wykaz czynności,
 3. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,
 4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.