ROPS.PSO.3321.US.60.2020 – Realizacja konsultacji prawnych dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 150 godzin zegarowych konsultacji prawnych dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
  2. Uczestnikami będą przedstawiciele instytucji systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, placówek wsparcia dziennego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą – rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, wychowawcy i opiekunowie w całodobowych placówkach. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie. Szacunkowa liczba uczestników konsultacji prawnych to około 75 osób.
  3. Celem działania będzie wsparcie w zakresie interpretacji przepisów – zarówno wynikających ze zmian procedowanych z uwagi na zagrożenia epidemiczne, jak i pomoc prawną w bieżących sprawach związanych z działalnością jednostki (m.in. kwestie związane z przyznawaniem świadczeń, wydawaniem decyzji administracyjnych, itp.).
  4. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 18 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania limitu godzin.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 08 czerwca 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.