ROPS.PSO.3321.US.32.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Diagnoza i co dalej? – wspieranie rozwoju dziecka z FAS/FASD. Warsztaty mają być zrealizowane dla 2 grup. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty). Zatem łącznie do zrealizowana są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty, grupa I: sobota + sobota (2 dni szkoleniowe), grupa II: sobota + sobota (2 dni szkoleniowe) dla łącznie maksymalnie 16 par, czyli 32 osób dorosłych. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy rodziców adopcyjnych z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spectrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju, a także zapoznanie ich z metodami terapii i możliwościami wsparcia rozwoju dziecka przez rodzica. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo podczas trwania warsztatów Wykonawca zapewnił opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat (maksymalnie 12 dzieci w każdej grupie, czyli łącznie maksymalnie 24 dzieci). Opieka dla dzieci ma być realizowana w formie zajęć wspomagających dla dzieci celem stymulowania ich rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego, m.in. poprzez wykorzystanie różnorodnych metod terapeutycznych i/lub integracyjnych i/lub zabaw i/lub gier dydaktycznych. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 04 czerwca 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.