ROPS.PSO.3321.US.62.2020 – Realizacja usługi coachingu indywidualnego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 280 godzin zegarowych coachingu indywidualnego dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
  2. Uczestnikami będą: asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozostali pracownicy: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i ośrodków adopcyjnych pracujących bezpośrednio z rodziną. Ponadto, uczestnikami będą również: pracownicy placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie. Szacunkowa liczba uczestników wsparcia to około 120 osób.
  3. Celem działania będzie wsparcie merytoryczne pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozwoju, poprawie efektywności realizacji obowiązków służbowych w okresie zagrożenia stanem epidemii ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie zdrowia psychicznego.
  4. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 18 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania limitu godzin.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 25 maja 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.