ROPS.PSO.3321.US.53.2020 – Realizacja usług psychoterapeutycznych i konsultacyjnych dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja, przez co najmniej dwóch psychoterapeutów, następujących spotkań:
a) 35 diagnostycznych konsultacji psychologicznych dla dzieci od 8-go roku życia (trwających nie krócej niż 60 minut każda) zakończonych wydaniem na piśmie wniosków z przeprowadzonej diagnozy,
b) 210 indywidualnych sesji psychoterapeutycznych dla dzieci (trwających około 45 minut każda),
c) 50 konsultacji psychologicznych dla rodziców/opiekunów (trwających około 45 minut każda).
2) Uczestnikami będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i dzieci już przysposobione oraz rodzice adopcyjni, którzy są uczestnikami projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych i mieszkają na terenie województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę dzieci wraz z danymi kontaktowymi do ich opiekunów Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie.
3) Celem działania będzie pomoc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami i przebytymi traumami, a także eliminowanie występujących u dzieci zaburzeń, w tym zaburzeń reaktywnych, lękowych i emocjonalnych. Psychoterapia ma również przyczynić się do podniesienia kompetencji interpersonalnych dzieci, a także budowania ich pozytywnej samooceny. Konsultacje psychologiczne mają wspomóc rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dziecka, a także wzmocnić ich kompetencje wychowawcze.
4) Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie wybranych miejscowości województwa śląskiego (Bielsko-Biała, Będzin, Gliwice, Katowice, Rybnik) w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę. Realizacja usługi winna się odbywać w tym samym miejscu dla poszczególnych dzieci – Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby przykładowo dla jednego dziecka część spotkań odbywała się w gabinecie na terenie miejscowości Bielsko-Biała, a druga część – w Katowicach.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 28 maja 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.