ROPS.PSO.3321.US.47.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów wyjazdowych pod nazwą Emocje pod kontrolą – trening kompetencji emocjonalnych wraz z indywidualnymi konsultacjami trener-rodzina adopcyjna. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych) oraz dzieci w wieku od 3 do 10 lat (maksymalnie 12 dzieci), w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych i grupa dzieci. Integralną częścią warsztatów będą zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci, w wymiarze nie większym niż 6 godzin dydaktycznych (3 godziny dydaktyczne realizowane w piątek, 3 godziny dydaktyczne realizowane w sobotę). Zatem warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela) dla osób dorosłych (rodziców adopcyjnych) oraz 16 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela) dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat oraz 6 godzin dydaktycznych zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci. Zatem łącznie do realizacji jest 38 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela), dla łącznie 2 grup warsztatowych (1 grupa osób dorosłych i 1 grupa dzieci), dla łącznie 28 osób, w tym maksymalnie 16 osób dorosłych i 12 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Celem warsztatów będzie doskonalenie kompetencji emocjonalnych rodziców adopcyjnych oraz ich dzieci, w tym rozwijanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, zwłaszcza z emocjami destruktywnymi. Warsztaty pozwolą również na integrację rodzin adopcyjnych, wymianę doświadczeń oraz wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi przysposobionymi, a ich rodzicami oraz rodzeństwem. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił każdej rodzinie adopcyjnej indywidualne konsultacje z trenerem w wymiarze 1 godziny dydaktycznej. Zatem łącznie konsultacje indywidualne mają trwać 8 godzin dydaktycznych dla łącznie 8 rodzin adopcyjnych (maksymalnie 16 osób dorosłych). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 23 kwietnia 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.