ROPS.PSO.3321.US.36.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Warsztaty wzmacniające umiejętności wychowawcze z elementami pracy z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 16 osób dorosłych) oraz dzieci w wieku od 6 do 10 lat (maksymalnie 12 dzieci), w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych i grupa dzieci. Integralną częścią warsztatów będą zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci, w wymiarze nie większym niż 6 godzin dydaktycznych. Zatem warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela) dla osób dorosłych (rodziców adopcyjnych) oraz 16 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela) dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat oraz 6 godzin dydaktycznych zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci. Zatem łącznie do realizacji jest 38 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, piątek + sobota + niedziela), dla łącznie 2 grup warsztatowych (1 grupa osób dorosłych i 1 grupa dzieci), dla łącznie 28 osób, w tym maksymalnie 16 osób dorosłych i 12 dzieci. Celem warsztatów będzie doskonalenie kompetencji rodzicielskich poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu mechanizmów kontroli złości, redukcji zachowań agresywnych i metod ich zastępowania konstruktywnymi sposobami reagowania oraz budowania prawidłowych relacji w rodzinie, a przede wszystkim umiejętności jej praktycznego wykorzystania w procesie wychowania dzieci. Zajęcia wspomagające dla dzieci mają na celu stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego, m.in. poprzez wykorzystanie różnorodnych metod terapeutycznych, integracyjnych, zabaw oraz gier dydaktycznych.  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 20 kwietnia 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.