ROPS.PSO.3321.US.45.2020 – Wybór osób prowadzących doradztwo specjalistyczne z ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Zamówienie podzielono na 2 części:

Część I zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Nowe możliwości w zakresie koordynacji i integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Nowe możliwości w zakresie koordynacji i integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne w wymiarze 35 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Część II zamówienia – Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych. Podmioty ekonomii społecznej jako partner CUS w świadczeniu usług społecznych:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych. Podmioty ekonomii społecznej jako partner CUS w świadczeniu usług społecznych w wymiarze 35 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 15 kwietnia 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.