ROPS.PSO.3321.US.26.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Alkoholizm – syndrom współuzależnienia. Szkolenie ma trwać 28 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe po 14 godzin dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2,  licząca nie więcej niż 19 osób każda. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami z problemem uzależnienia od alkoholu i ich rodziną m. in. w zakresie nabywania umiejętności motywowania do terapii osoby współuzależnione, poznania mechanizmów funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym  oraz udzielenia  pomocy specjalistycznej i roli poszczególnych instytucji w przedmiotowym zakresie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 13 marca 2020 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.