Przewóz osób dorosłych na warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób dorosłych w granicach administracyjnych województwa śląskiego na warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, według harmonogramu zamieszczonego w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 11
GZYL PIOTR Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GPS TRANS”
ul. Ceglana 13, 41-200 Sosnowiec
Data złożenia oferty: 11.03.2020 r. godz. 07:56
Cena oferty brutto: 27.840,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawił następujący Wykonawca: GZYL PIOTR Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GPS TRANS” z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Ceglanej 13.