Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 280 kompletów materiałów na szkolenia organizowane w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 12 lutego 2020 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 280 kompletów materiałów szkoleniowych dla uczestników na szkolenia organizowane w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 25 lutego 2020 roku, o godzinie 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

LUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice
Cena oferty brutto: 1.932,00 zł

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: LUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (40-301) przy ulicy Siemianowickiej 7D.