ROPS.PSO.3321.US.10.2020 – Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem realizacji zamówienia jest wspomaganie rozwoju dzieci zgłoszonych do przysposobienia i dzieci przysposobionych poprzez kompleksowe wsparcie logopedyczne polegające w szczególności na wykonywaniu diagnoz dzieci wytypowanych przez ośrodki adopcyjne oraz prowadzeniu terapii logopedycznej. Zamówienie podzielono na 3 części:

Część I – Realizacja diagnozy i terapii logopedycznej na terenie miejscowości Wodzisław Śląski:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci organizowanych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 40 diagnoz oraz maksymalnie 1200 godzin zegarowych terapii logopedycznych dla dzieci. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 06 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Wodzisław Śląski, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Część II – Realizacja diagnozy i terapii logopedycznej na terenie miejscowości Bielsko Biała:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci organizowanych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 10 diagnoz oraz maksymalnie 300 godzin zegarowych terapii logopedycznych dla dzieci. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 06 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Bielsko Biała, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Część III – Realizacja diagnozy i terapii logopedycznej na terenie miejscowości Częstochowa:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci organizowanych w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 10 diagnoz oraz maksymalnie 300 godzin zegarowych terapii logopedycznych dla dzieci. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 06 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Częstochowa, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 19 lutego 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.