ROPS.PSO.3321.US.9.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą „Nastolatek i ja” – wsparcie dziecka w okresie dojrzewania. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 16 osób dorosłych) oraz dzieci w wieku 10+ (maksymalnie 12 dzieci), w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych i grupa dzieci. Integralną częścią warsztatów będą zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci, w wymiarze nie większym niż 4 godziny dydaktyczne. Zatem warsztaty mają trwać 12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + niedziela) dla osób dorosłych (rodziców adopcyjnych) oraz 12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + niedziela) dla dzieci w wieku 10+ oraz 4 godziny dydaktyczne zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci. Zatem łącznie do realizacji jest 28 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, sobota + niedziela), dla łącznie 2 grup warsztatowych (1 grupa osób dorosłych i 1 grupa dzieci), dla łącznie 28 osób, w tym maksymalnie 16 osób dorosłych i 12 dzieci w wieku 10+. Celem warsztatów będzie wyposażenie rodziców adopcyjnych w narzędzia pozwalające na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania nastolatków oraz w wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruktywne rozwiązywanie problemów wychowawczych okresu adolescencji. Celem warsztatu będzie także wskazanie dzieciom biorącym udział w warsztatach mechanizmów pozwalających rozładowywać stres, napięcie i frustrację pojawiające się w okresie dojrzewania, a także poznanie siebie i budowanie silnego poczucia własnej wartości. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 26 lutego 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.