Wykonanie 500 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej Ekonomia Społeczna na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie łącznie 500 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej pt. Ekonomia Społeczna na bazie istniejącego projektu, utworzonego w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Na przedmiot zamówienia składa się realizacja następujących czynności:

  • Wydruk i wykonanie na podstawie przekazanych projektów graficznych: planszy, kart do gry, pudełka do zapakowania gry wraz z wypraską, instrukcji, kart do zapisywania wyników gry,
  • Załączenie pionków różnokolorowych i kostek do gry,
  • Złożenie gry i zafoliowanie pudełka,
  • Transport do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i wykonania jednego egzemplarza próbnego gry, do którego zostaną zrealizowane wszystkie powyższe czynności. Następnie, po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego, zostanie wyprodukowana pozostała liczba gier (czyli 499 egzemplarzy), również z uwzględnieniem wszystkich powyższych czynności.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 2
Agencja Reklamy Eureka Plus Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz
ul. 3 Maja 11/10
35-030 Rzeszów
Data złożenia oferty: 12 lutego 2020 r. godz. 15:46
Cena oferty brutto: 18.940,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 90 % oraz status podmiotu ekonomii społecznej – 10 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przestawił następujący Wykonawca: Agencja Reklamy Eureka Plus Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz z siedzibą w Rzeszowie (35-030) przy ulicy ul. 3 Maja 11/10.