Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku w 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego:
  Część I zamówienia: w Bielsku-Białej, przy ulicy Potok 6 – powierzchnia objęta sprzątaniem: 276,22 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze),
  Część II zamówienia: w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 17b – powierzchnia objęta sprzątaniem: 156,64 m²,
  Część III zamówienia: w Rybniku, przy ul. Miejskiej 13b – powierzchnia objęta sprzątaniem: 136,09 m².
  Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 (Formularz cenowy).
 2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: skrawczyk@rops-katowice.pl w terminie do 12 lutego 2020 roku, do godziny 10:00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załącznik nr 1: Wykaz czynności,
 3. Załącznik nr 2: Formularz cenowy,
 4. Załącznik nr 3: Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:
Część I zamówienia:
Oferta 5: Agnieszka Cieślik zamieszkała w Bielsku-Białej
Cena oferty brutto: 1.423,72 zł (za 2 miesiące)
Data złożenia oferty: 10.02.2020 r., godz. 12:19

Część II zamówienia:
Oferta 7: Bożena Połcik zamieszkała w Częstochowie
Cena oferty brutto: 2.033,90 zł (za 5 miesięcy)
Data złożenia oferty: 11.02.2020 r., godz. 10:10

Część III zamówienia:
Oferta 1: Danuta Mazurek zamieszkała w Szczerbicach
Cena oferty brutto: 2.033,90 zł (za 5 miesięcy)
Data złożenia oferty: 05.02.2020 r, godz. 08:51

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawili:
Część I zamówienia: Agnieszka Cieślik zamieszkała w Bielsku-Białej
Część II zamówienia: Bożena Połcik zamieszkała w Częstochowie
Część III zamówienia: Danuta Mazurek zamieszkała w Szczerbicach